Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ook met de corona-pandemie blijft uitbreiding van de containercapaciteit een dringende economische noodzaak Persberichten

Ook met de corona-pandemie blijft uitbreiding van de containercapaciteit een dringende economische noodzaak

25 november 2020 - Grote betrokkenheid met het oog op gedragen voorstellen

Gisteren vond een ‘actorenoverleg’ plaats van het complex project ‘extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ (ECA). Om het corona-veilig te houden, verliep dit online. Met honderd deelnemers was er grote belangstelling. Ook tijdens de geldende corona-beperkingen blijven openheid en transparantie naar alle betrokkenen centraal staan in dit project. Tijdens het actorenoverleg lichtte Elvira Haezendonck (VUB) toe waarom extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen een dringende economische noodzaak blijft, ondanks de corona-pandemie. Daarnaast kwam aan bod hoe de actoren in de komende maanden mee kunnen nadenken over de meer gedetailleerde uitwerking van ECA, via thematische werkgroepen.

Grote betrokkenheid

Bij de start van ECA in 2016 werd een actorenoverleg opgericht. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van sectororganisaties, overheden, actiegroepen, bedrijven,…. Gisteren kwam het actorenoverleg voor de 19de keer bijeen. “Gezien de complexiteit splitsen we het overleg voortaan ook op in verschillende thematische werkgroepen. Dit verhoogt de werkbaarheid aanzienlijk en zo bieden we iedereen de kans om de eigen expertise heel gericht in het proces in te brengen”, zegt Filip Boelaert, voorzitter ECA en secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. “Bedoeling is om zo in een vroeg stadium van de huidige fase suggesties en bekommernissen te capteren zodat we het onderzoek tijdig kunnen verfijnen. We streven immers naar een breed draagvlak voor extra containercapaciteit in de haven voor we de nodige vergunningen aanvragen.”

Economische noodzaak

De containerbehandeling in het havengebied Antwerpen laat jaar na jaar recordcijfers optekenen. Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voorzien. Het voorkeursbesluit omvat extra terminals binnen het gebied dat nu al als haven ontwikkeld is en een nieuw getijdendok dat dwars op het Deurganckdok aanzet. Parallel hiermee worden een aantal terreinen als logistiek/industriële zone ontwikkeld. Nieuwe wegen en spoorwegen en mogelijkheden voor binnenvaart worden eveneens voorzien: de multimodale ontsluiting is dus toekomstgericht uitgedacht. Hierbij gaat veel aandacht naar het zoveel mogelijk beperken van de impact op de omgeving.

“De haven van Antwerpen en de containertrafieken ondervonden tot nu toe weinig of geen impact van de coronacrisis. We verwachten dat de tweede coronagolf nog iets minder impact op de trafieken zal hebben dan de eerste”, zegt Elvira Haezendonck, hoogleraar aan de VUB. “Het valt op dat de Linkerscheldeoever nagenoeg geen impact ondervond van corona. Op de Rechterscheldeoever was dit iets meer het geval. Dat heeft onder meer te maken met de aard van de trafieken in de Waaslandhaven. Jobs en toegevoegde waarde hebben door Covid weinig impact gekend en gaan een goede toekomst tegemoet. Het nut en de noodzaak van extra containercapaciteit in het havengebied Antwerpen blijven dus overeind.”

Verdere timing

Eerder was al bekendgemaakt dat er bij de Raad van State 3 procedures lopen die om de vernietiging van het voorkeursbesluit ECA vragen. Er is nog geen timing voor een uitspraak in deze zaken bekend. Intussen kan de uitwerkingsfase van het ECA verder lopen, met in de komende periode een heleboel onderzoeken naar de mogelijke effecten van het project op mens en milieu.

In de afgelopen maanden kon de bevolking zich tijdens publieke raadplegingen uitspreken over de projectonderzoeksnota’s van de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven en van Containercluster Linkerscheldeoever. Een projectonderzoeksnota beschrijft het voorgenomen project en legt uit welke aspecten op welke manier onderzocht zullen worden. Voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven zijn de inspraakreacties ondertussen verwerkt en is het onderzoek in opstart.

“Voor Containercluster Linkerscheldeoever zit de verwerking van de inspraakreacties nu in de laatste rechte lijn. Half januari 2021 kunnen we de aangepaste projectonderzoeksnota terugkoppelen naar het actorenoverleg en de leden van de thematische werkgroepen. We passen de principes van openheid en transparantie dus ook toe bij tussentijdse stappen in het complex project ECA”, besluit Filip Boelaert.

De tussentijdse onderzoeksresultaten van ECA worden aan de belanghebbende actoren voorgelegd via thematische werkgroepen naarmate het onderzoek vordert. Wanneer het onderzoek klaar is, krijgt de ruime bevolking inspraak via een openbaar onderzoek. Volgens de huidige timing is het voornemen het openbaar onderzoek te laten plaatsvinden in het najaar van 2022 voor het projectbesluit Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven en begin 2023 voor Containercluster Linkerscheldeoever.

Meer informatie

Alle informatie over het project “Extra containercapaciteit Antwerpen” vindt u op de website www.cpeca.be.(opent in nieuw venster)