Digitaal Vlaanderen stelt zeven datasets ter beschikking met betrekking tot de Kaderrichtlijn water. Deze belangrijke Europese richtlijn tekent een uniform waterbeleid uit voor de hele Europese Unie. De Kaderrichtlijn water moet zorgen voor het veiligstellen van de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa en het afzwakken van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte. Concreet moet de richtlijn ervoor zorgen dat we de goede kwaliteit van oppervlakte- en grondwater en de goede kwantiteit van grondwater behalen.

De datasets die nu verspreid worden in het kader van de Kaderrichtlijn water (KRLW), zijn de kaartlagen zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie (22/03/2022):

BEKIJKEN

Je kunt de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Natuur en milieu > Water.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de volgende overdrachtdiensten:

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN?

Deze datasets worden via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categorie ‘Binnenwateren’) en via de Datavindplaats gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik(opent in nieuw venster). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.