Gedaan met laden. U bevindt zich op: Governance GRB Basiskaart Vlaanderen (GRB)

Governance GRB

Met het oog op het afslanken van verschillende adviesraden binnen de Vlaamse overheid werd de decretaal opgerichte GRB-raad opgeheven. Een nieuwe governancestructuur werd uitgetekend en voorziet in een lichtere structuur.

Omwille van de noodzaak tot sturing en opvolging door de netbeheerders als enige co-financiers van het GRB naast de overheid, wordt de werking van de GRB-raad gecontinueerd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij een GRB-bestuurscomité en een GRB-nutssectorforum worden opgericht.

GRB bestuurcomité

Het GRB-bestuurscomité opgericht naar het voorbeeld van KLIP en GIPOD, heeft een beperkte samenstelling, waarin leden van de nutssector zetelen, naast een aantal andere belangrijke partijen (Vlaamse overheid en de lokale besturen) en een vertegenwoordiger van de minister. De samenstelling van dit GRB-bestuurscomité respecteert de evenwichten in cofinanciering. Lokale besturen zullen ook deelnemen gezien zij in de bijhouding van het GRB een belangrijke rol spelen.

Het GRB-bestuurscomité zal naast een consulterende rol ook meer de inhoudelijke-business aspecten van het GRB kunnen aansturen.

De financiële impact van deze beslissingen wordt evenwel behandeld in de beheercommissie van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen legt voorstellen van het stuurorgaan Informatie- en ICT-beleid die impact kunnen hebben op het GRB voor consultatie voor aan het GRB-bestuurscomité.

Voorzitter van het GRB-bestuurscomité

Jan Smedts
Digitaal Vlaanderen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, 1000 Brussel.
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
jan.smedts@vlaanderen.be

GRB-nutssectorforum

Om het breed draagvlak binnen de nutssector als cofinancier te behouden en de doorstroming van informatie van het GRB en ook van KLIP en GIPOD te faciliteren, wordt een overlegforum, als onderliggende structuur van de bestuurscomités GRB, KLIP en GIPOD opgericht. Dit GRB-nutssectorforum heeft een representatieve vertegenwoordiging van de diverse nutssectoren voor zowel detail- als vervoersnetten (elektriciteit, gas, drinkwater, afvalwater, telefonie en teledistributie).

Voorzitter van het GRB-nutssectorforum

Henk Coppé - Fluvius
henk.coppe@fluvius.be(opent in uw e-mail applicatie)