Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het project ‘Uniek percelenplan’ Basiskaart Vlaanderen (GRB)

Het project ‘Uniek percelenplan’

Tussen januari 2018 en juni 2021 hebben Digitaal Vlaanderen en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (verder AAPD genoemd; FOD Financiën) samengewerkt aan het project ‘uniek percelenplan’. Dit project gaf invulling aan het samenwerkingsakkoord van mei 2014, tussen het vroegere Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) en de AAPD, met als doel ‘het opzetten van een efficiënte uitwisseling van informatie over percelen, gebouwen en adressen tussen beide organisaties, opdat de producten van beide organisaties (GRB en CADGIS) van dezelfde gemeenschappelijke informatie wordt afgeleid en er geen dubbele bijhouding meer gebeurt’.

In het verleden karteerde de federale overheid (AAPD) alle perceels- en gebouwmutaties in het kadastraal perceelsplan (CADGIS, vroeger CADMAP). Jaarlijks corrigeerde Digitaal Vlaanderen de geometrieën van deze percelen aan de hand van de grootschalig opgemeten referentiepunten in de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Deze gecorrigeerde percelen werden ontsloten in de GRB-producten als ‘administratieve percelen (Adp)’.

Het resultaat was een traag en arbeidsintensief proces met risico op fouten en dubbele bijhouding van dezelfde informatie. De ontsluiting van 2 verschillende perceelskaarten leidde bovendien tot verwarring bij vele gebruikers.

Om het proces voor de bijhouding van perceelsinformatie te vereenvoudigen, de kwaliteit van de data te verbeteren en de ontsluiting van het perceelsplan te versnellen, werkten de AAPD en Digitaal Vlaanderen drie jaar lang samen aan het project “uniek percelenplan”.

Gedurende deze periode werd de geometrie van de ‘administratieve percelen’ (Adp) uit het GRB overgenomen door de AAPD, als vervanger voor de geometrie van de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) in het kadastraal perceelsplan (CADGIS), zodat de perceelsinformatie vanaf nu in beide bronnen identiek is.

Deze overname gebeurde per gemeente, eventuele fouten met betrekking tot de geometrie of perceelnummers werden gecorrigeerd, zodat de kwaliteit van de data werd verbeterd.

Het eindresultaat van dit project is één unieke bron voor perceelsinformatie in Vlaanderen met, voor elk eigendomsperceel, een benaderde vectoriële voorstelling van ligging en vorm, bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000. Zowel Digitaal Vlaanderen als de AAPD leiden hieruit hun eigen producten af: respectievelijk de administratieve percelen (Adp) uit het GRB én de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) in CADGIS. Het is belangrijk te benadrukken dat de perceelsgeometrie in deze kaarten, geen vervanging is voor de juridische landmeters- en afpalingsplannen.

De AAPD staat in voor het beheer van de perceelsinformatie volgens specifieke afspraken tussen beide organisaties met betrekking tot het bewaren van ‘rust in de kaart’. Digitaal Vlaanderen staat in voor het beheer van de gebouwinformatie. De AAPD en Digitaal Vlaanderen wisselen ook meldingen uit over fouten of onvolledigheden met betrekking tot percelen en/of gebouwen en bewaken de geometrische afstemming tussen de perceels- en gebouwgeometrie.