Gedaan met laden. U bevindt zich op: Capakey REST Service Ons API-aanbod

Capakey REST Service

Functionaliteit

De Capakey REST Service laat aan ontwikkelaars toe om kadastrale (plan)perceelsinformatie trapsgewijs en hiërarchisch te bevragen. Zo kunnen lijsten of detailinformatie van gemeenten, kadastrale afdelingen, kadastrale secties en kadastrale (plan)percelen opgevraagd worden.

Het betreft uitsluitend informatie die betrekking heeft op het Vlaamse Gewest.

De detailinformatie omvat kadastrale codes, benamingen, adreslabels en de geometrie van het gekozen object in een gevraagd projectiesysteem (Lambert72, WGS84 of WebMercator).

Databronnen

Perceelsinformatie

De service biedt informatie aan die afkomstig is uit één van de twee productiedatabanken van Digitaal Vlaanderen die kadastrale perceelinformatie bevatten: de databank van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB-databank met zowel de actuele als de fiscale toestand van de Administratieve percelen) of de databank van Recht van voorkoop (RVV-databank).

De Capakey REST Service verschaft toegang tot de kadastrale informatie die zich op het moment van de vraag in één van deze productiedatabanken bevindt. De twee databanken bevatten omwille van productie- of procedureredenen niet dezelfde dataversie/toestand. Het is belangrijk dat u voor een bepaalde toepassing de juiste data (versie/toestand) gebruikt.

Op dit moment kunt u met de Capakey REST Service volgende versies/toestanden (databanken) bevragen:

  • data = ‘rvv’: Fiscale toestand van CadGIS waarop het themabestand van de Vlaamse Voorkooprechten is gesynchroniseerd:

Entiteit Kadastrale planpercelen (BpnCapa) van de dataset Kadastraal percelenplan Vlaanderen, fiscale toestand 01/01/2023(opent in nieuw venster)

  • [Versie 1 van de Capakey REST Service] data = adp (default waarde): Adp Fiscaal:

Entiteit Administratief perceel (Adpf) van de dataset Adpf – Administratieve percelen fiscaal(opent in nieuw venster)

  • [Versie 2 van de Capakey REST Service] data = adp (default waarde): Adp Fiscaal of Adp Actueel
    • status = fiscal (default waarde): Adp Fiscaal

Entiteit Administratief perceel (Adpf) van de dataset Adpf - Administratieve percelen fiscaal(opent in nieuw venster)

    • status = actual: Adp Actueel

Entiteit Administratief perceel (Adp) van de gepubliceerde versie van het Grootschalig Referentiebestand (GRBgis)(opent in nieuw venster)

In versie 2 van de Capakey REST Service kunnen de Adp-data uit de databank van het Grootschalig RefentieBestand bevraagd worden met de bijkomende parameter ‘status’. Aan de hand van de waarde van deze status-parameter kan aangegeven worden of u de fiscale toestand, standaard toestand, dan wel de actuele toestand van de entiteit Administratief perceel opvraagt.

Adresinformatie

Bij het opvragen van detailinformatie van een perceel geeft de Capakey REST Service ook een adreslabel als een tekststring. Meestal betreft het individuele adressen (straatnaam huisnummer, postcode gemeente). In het geval er binnen de betreffende perceelsgeometrie meerdere identieke adrespunten gelegen zijn, worden deze teruggeven als een label met een adres-range (straatnaam huisnummerrange, postcode gemeente).

Gebruiksvoorwaarden

De Capakey REST Service is niet beveiligd.

De aangeboden gegevens betreffen overheidsinformatie die door iedereen kunnen geraadpleegd worden.

De gegevens die via de service worden aangeboden kunnen hergebruikt worden onder de voorwaarden zoals gesteld door de respectievelijke eigenaars van de gegevens.

Voor de gegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is dat https://financien.belgium.be/sites/default/files/Licentie_plan_opendata_NL.PDF.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Voor de gegevens van het Grootschalig Referentiebestand en van ‘Adpf - Administratieve percelen fiscaal’ geldt de Modellicentie voor gratis hergebruik (besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016, tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer).

Alle gegevens die aangeboden worden, zijn toegevoegd aan de GDI, in overeenstemming met het GDI-decreet, en kunnen door deelnemers aan GDI-Vlaanderen gebruikt worden voor taken van algemeen belang.

Niet-Vlaamse overheidsdiensten kunnen gebruik maken van de GRB-gegevens die via deze service aangeboden worden.

Bèta-diensten

Voor elke dienst in productie biedt Digitaal Vlaanderen ook een bèta-dienst aan. Deze bèta-dienst kan gebruikt worden om implementaties tijdens de ontwikkelingsfase van toepassingen te testen. De betreffende bèta-diensten kunnen aangesproken worden via de productie-URL waarbij ‘vlaanderen’ aangepast wordt naar ‘beta-vlaanderen’.

Voor deze diensten garandeert Digitaal Vlaanderen niet dezelfde beschikbaarheid en performantie als voor de diensten in productie. Voor specifieke testscenario’s, bv. loadtesten, contacteer digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).