Modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor het hergebruik van overheidsinformatie definitief goed(opent in nieuw venster). Aan de hand van dit uitvoeringsbesluit heeft de Vlaamse Regering onder andere modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data bepaald. Het ter beschikking stellen van open data is een specifieke vorm van hergebruik waarbij gebruik gemaakt wordt van een ‘open licentie’ (bijvoorbeeld één van de modellicenties voor hergebruik) en een open en machinaal leesbaar formaat. Bij de opmaak van de modellicenties is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de richtsnoeren van de Europese commissie(PDF bestand opent in nieuw venster) in dit verband.

Lees meer over de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Overheden in Vlaanderen hebben de keuze uit drie modellicenties bij het ter beschikking stellen van open data:

  1. Creative Commons Zero verklaring, waarbij de instantie afstand doet van haar intellectuele eigendomsrechten voor zover dit wettelijk mogelijk is. Hierdoor kan de gebruiker de data hergebruiken voor eender welk doel, zonder een verplichting op naamsvermelding.
  2. Modellicentie voor gratis hergebruik: onder deze licentie doet de instantie geen afstand van haar intellectuele rechten, maar mag de data voor eender welk doel hergebruikt worden, gratis en onder minimale restricties.
  3. Modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding: onder deze licentie stelt de instantie nog steeds haar data ter beschikking voor eender welk hergebruik, maar wil zij hiervoor een vergoeding ontvangen. In regel is deze vergoeding beperkt tot de marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding.

Indien een instantie kiest voor voorwaardelijk hergebruik is het gebruik van één van deze modellicenties verplicht, tenzij de betrokken overheid anders motiveert. De motivering voor een licentie die afwijkt van de modellicenties wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Overheden in Vlaanderen kunnen een bronvermelding opleggen of een vergoeding vragen voor open data. In regel is de vergoeding beperkt tot de marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking of verspreiding. Bij terbeschikkingstelling in een online omgeving wordt zelfs geen vergoeding gevraagd. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit gemeld aan het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, inclusief de verantwoording van de marginale kosten die worden aangerekend.

Bronvermelding voor datasets van Digitaal Vlaanderen

Wanneer u niet-geografische data of informatie van Digitaal Vlaanderen (her)gebruikt met een licentie die bronvermelding verplicht, vermeld u “Digitaal Vlaanderen” als bron.

Als in het gebruiksrecht (de licentie) van geografische gegevens en/of diensten van Digitaal Vlaanderen een bronvermeldingsplicht is ingeschreven, geldt het volgende:

Wijze van bronvermelding op kaarten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de licentie:

  • Bij gebruik van geografische data of diensten van Digitaal Vlaanderen in cartografische (web)applicaties of voor kaarten op papier, geldt als algemene vorm van bronvermelding: “Bron: Digitaal Vlaanderen” (tekstueel - geen logo, goed leesbaar, op het kaartbeeld). Deze algemene vorm kan aangevuld worden met de opsomming van bijkomende bronvermeldingen van andere in de kaart opgenomen informatie. Voornoemde algemene vorm van bronvermelding is alleen van toepassing indien de bijkomende vermeldingen van dezelfde vorm (korte tekstuele vermelding van eigenaar op kaartbeeld) zijn.

Het wordt, indien toepasbaar, aanbevolen om vanuit de vermelding “Bron: Digitaal Vlaanderen“ een doorlink-mogelijkheid aan te bieden naar de metadata van de geografische dataset(s) of dienst(en) die gebruikt zijn/worden.

  • In het geval de bronvermelding conform bovenstaande richtlijn, niet kan toegepast worden, kan gewerkt worden met een verwijzing, indien mogelijk link, naar, en het aanbieden van, een aparte bronnenlijst-pagina. In deze lijst wordt tekstueel voor elke gebruikte dataset of dienst van Digitaal Vlaanderen tenminste het volgende opgenomen: Digitaal Vlaanderen, <Naam dataset>, desgevallend aangevuld met dataset-versie-informatie. Het wordt, indien toepasbaar, aanbevolen om hierbij een doorlink-mogelijkheid aan te bieden naar de betreffende gepubliceerde metadata van de geografische dataset of dienst.
  • In alle andere gevallen is voor de vorm van bronvermelding de goedkeuring van Digitaal Vlaanderen vereist. Digitaal Vlaanderen zal beslissen op basis van een door de gebruiker in te dienen voorstel.