Gedaan met laden. U bevindt zich op: Modellicentie Hergebruik Tegen Vergoeding Voorwaarden voor het hergebruik van overheidsinformatie

Modellicentie Hergebruik Tegen Vergoeding

XML-versie(opent in nieuw venster)

Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van bestuursdocumenten in het bezit van een overheidsinstantie, die ter beschikking worden gesteld tegen vergoeding. Door het uitoefenen van de rechten, verleend in deze licentie, met betrekking tot het aangeboden bestuursdocument, aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van deze licentie.

Artikel 1. Interpretatie

Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden, dezelfde betekenis als in titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Artikel 2. Definities

Product: bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever aan de licentienemer ter beschikking wordt gesteld.

Licentiegever: de instantie van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de instantie van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het voormelde decreet, de instelling met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het voormelde decreet, of de milieu-instanties, vermeld in artikel I.3, 7°, van het voormelde decreet, die houder is van de nodige rechten op het product om hergebruik toe te staan en die de bevoegdheid heeft om het product onder deze licentie ter beschikking te stellen.

Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de licentiegever het recht werd verleend om het product te verspreiden en ter beschikking te stellen voor hergebruik;

Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie gebruiksrechten krijgt op het product;

Intellectuele eigendomsrechten: de rechten die zijn vervat in Boek XI - Intellectuele eigendom van het Wetboek van economisch recht, inzonderheid het auteursrecht, naburige rechten, en databankrechten.

Artikel 3. Voorwerp van de licentie

De licentienemer krijgt het niet-exclusieve en wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en commercieel exploiteren van het product.

Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer

De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.

De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product, een bronvermelding op te nemen zoals wordt gespecificeerd door de licentiegever. Bij gebrek aan een dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal waarin het product beschikbaar werd gemaakt onder de licentie. Als bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het redelijkerwijs niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding Vlaanderen v1.0”.

De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.

De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te plegen op de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.

De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.

Artikel 6. Prijs

De licentienemer betaalt de vergoeding voor de toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product, waarvan het bedrag en de betalingswijze duidelijk is aangegeven door de licentiegever of de verstrekker. De licentienemer mag gebruikmaken van de rechten onder deze licentie na de integrale en correcte ontvangst van de vergoeding volgens de richtlijnen, aangegeven door de licentiegever of de verstrekker.

Artikel 7. Einde van de licentie

De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt van rechtswege beëindigd als de licentienemer de voorwaarden ervan niet naleeft, als het product niet langer in aanmerking komt voor hergebruik onder de voorwaarden van titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, of als de licentie moet worden aangepast ten gevolge van een dwingende rechterlijke uitspraak.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden bij de publieke taak van de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.

De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborgen inzake de volledigheid of de juistheid van enige informatie, vervat in het product. De licentiegever of de verstrekker kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de aard of juridische kwalificatie ervan, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product.

Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure

Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Informatie over de licentie

Dit is versie 1.0 van de modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding.