Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een erkenning aanvragen als arts

Een erkenning aanvragen als arts

De erkenning is een titel die aantoont dat de houder ervan met succes een theoretische en praktische opleiding heeft gevolgd. U vraagt de erkenning aan bij het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Let op! Een erkenning is niet hetzelfde als een accreditering. U vindt meer informatie over de accreditering van artsen(opent in nieuw venster) bij het RIZIV.

Voorwaarden

U kunt uw erkenning aanvragen

 • Vanaf 3 maanden voor het einde van uw opleiding als huisarts of arts-specialist.(Tijdens uw opleiding diende u al een stageplan en jaarlijks een stageboekje in).
  Kandidaten arts-specialist die 12 maanden na het einde van hun stage nog geen erkenningsaanvraag hebben ingediend, kunnen door de erkenningscommissie opgeroepen worden om gehoord te worden.
 • En zodra u het stagerapport van uw laatste opleidingsjaar hebt ingediend.
  Het stagerapport mag samen met de erkenningsaanvraag ingediend worden! U kunt meteen daarna uw erkenning aanvragen, u hoeft niet te wachten op een positief advies voor uw laatste stageboekje.

De erkenning kan pas ingaan op de laatste dag van het stageplan.

Procedure

Voor een erkenning als huisarts stuurt u volgende documenten in via het e-loket(opent in nieuw venster):

Voor een erkenning als arts-specialist stuurt u volgende bewijsstukken in via het e-loket(opent in nieuw venster):

 • Het formulier voor de erkenningsaanvraag(opent in nieuw venster), ingevuld en ondertekend
 • Een attest dat u bent ingeschreven bij de Orde der artsen(opent in nieuw venster) (niet ouder dan 3 maanden)
 • Attest slagen universitaire opleiding: attest dat aantoont dat u met vrucht een specifieke universitaire opleiding hebt gevolgd. Dit wordt opgemaakt door de faculteit
 • De eindattesten van uw stagemeesters: het eindattest van de coördinerende stagemeester, een eindattest per stagemeester.
 • Wetenschappelijke publicaties waarvan u eerste auteur bent.

Behandeling van uw dossier

Zodra u de bewijsstukken ingediend heeft wordt uw dossier als volgt behandeld:

 1. Zorg en Gezondheid controleert of de aanvraag administratief volledig is:
  hebt u alle bewijsstukken opgestuurd? Zo niet, dan krijgt u een e-mail met een opsomming van wat nog ontbreekt. U kunt de ontbrekende documenten nasturen.

 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de bevoegde erkenningscommissie. Zij adviseren uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenningsaanvraag goed of af.

 3. Een advies volgt binnen de 30 dagen. Bij positief advies ontvangt u na afloop van uw opleiding uw erkenningsbesluit via de e-box en via uw persoonlijke mailadres indien u dit op de aanvraag vermeldde. De ondertekening van het erkenningsbesluit kan pas gebeuren vanaf de laatste dag van de stageperiode. Er kunnen dus geen erkenningsbesluiten afgeleverd worden voordat de stageperiode ten einde is. Zorg en Gezondheid brengt het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) hiervan op de hoogte. Daarop stuurt het RIZIV u een nummer als erkend huisarts of arts-specialist op.

 4. Bij een negatief advies ontvangt u via aangetekend schrijven.
  Na ontvangst van een negatief advies kunt u beroep aantekenen.

Regelgeving

Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

30 APRIL 1999 - Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten

10 FEBRUARI 2008 — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen.

23 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten

1 MAART 2010 — Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen.

24 FEBRUARI 2017 — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen

Per specialiteit bestaat er een MB met specifieke criteria voor erkenning.

Veelgestelde vragen