U moet zich inschrijven bij VDAB als u nog niet werkt.

Deze verplichting geldt voor u en uw echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner, feitelijke partner die bij u inwoont (van bij het begin van de huurovereenkomst) en de feitelijke partner met wie u al één jaar samenwoont.

U moet zich inschrijven als werkzoekende bij VDAB. Dit geldt ook voor zittende sociale huurders.

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

U moet zich inschrijven bij VDAB als u (nu of in de toekomst):

  • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
  • jonger dan 65 jaar bent
  • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

  • Ontvangt u een leefloon van het OCMW? Dan hoeft u niets extra te ondernemen. Het OCMW volgt deze stappen dan met u op.
  • Bent u arbeidsongeschikt, invalide of heeft u een erkende handicap? Dan moet u niet voldoen aan deze verplichting. De verhuurder zal dit met u nagaan.

Opgelet: wijzigt uw situatie in de toekomst (bv. u werkt niet langer of u bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat u wel moet voldoen en u wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

Wat gebeurt er als u zich niet inschrijft?

Er gebeuren controles bij alle huurders. Voldoet u niet aan deze verplichting? Dan kan de sociale verhuurder de toezichthouder verwittigen die u een administratieve geldboete kan opleggen.

Heeft u vragen over deze verplichting?

Bent u niet zeker of u zich moet inschrijven bij VDAB? Dan kunt u terecht bij uw sociale verhuurder.

Uitzonderingen