Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geldigheid EPC Residentieel EPC Residentieel

Geldigheid EPC Residentieel

Hoe lang is een EPC RES geldig? Wanneer moet er wel en geen nieuw EPC RES opgemaakt worden?

Geldigheid EPC

Een rechtsgeldig EPC is:

 • opgemaakt met de certificatiesoftware
 • ondertekend door de energiedeskundige
  • Digitale EPC’s worden digitaal ondertekend met de eID, ingescande handtekeningen zijn niet geldig.
  • Papieren EPC’s worden in kleur afgedrukt en met de hand ondertekend. Digitale handtekeningen zijn niet geldig als het document afgedrukt wordt, omdat de geldigheid van de handtekening niet meer geverifieerd kan worden.
 • 10 jaar geldig of tot er een nieuw EPC wordt aangemaakt en ingediend in de Energieprestatiedatabank.
 • Bij verkoop komen enkel EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 2019 en dus over een energielabel beschikken. Dit is van toepassing voor alle notariële akten die sinds 2022 verleden worden. Het geldige EPC wordt aan de koper overgedragen.
 • Geldige EPC’s Bouw, die afgeleverd worden bij een EPB-aangifte, van voor 2019 mogen wel nog gebruikt worden bij verkoop.
 • Bij verhuur mogen EPC’s, die werden opgemaakt voor 2019 en nog geldig zijn op het moment van de ondertekening van de huurovereenkomst, wel nog gebruikt worden.

Veelgestelde vragen

Nieuw EPC nodig of niet?

 • Wat is een EPC Bouw?

  Voor nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties die onder de EPB-regelgeving vallen en waarvoor een E-peil eis geldt, wordt een energieprestatiecertificaat (EPC Bouw) opgesteld door de EPB-verslaggever.

  Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en is tien jaar geldig.

  De EPB-verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gebouwdeel definitief indienen bij de energieprestatiedatabank, ten laatste 12 maanden na de eerste van volgende twee data:

  • datum van de ingebruikname
  • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken

  Daarnaast moet de EPB-aangifte in elk geval uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding definitief zijn ingediend.

  EPC bestaande bouw nodig als er (nog g)een EPC Bouw is?

  Als er op het moment van de ondertekening van de notariële akte of huurovereenkomst een geldig EPC Bouw dat slaat op het hele gebouw of de hele residentiële gebouweenheid, aanwezig is, moet er geen nieuw EPC opgesteld worden. Het EPC Bouw wordt aan de nieuwe eigenaar(s) overgedragen. Bij verhuur wordt een kopie van het EPC Bouw overgedragen.

  Wanneer een nieuwbouwwoning verkocht (overgedragen) of verhuurd wordt vooraleer de EPB-aangifte (en dus ook het EPC Bouw) is opgemaakt, moet de verkoper/verhuurder binnen de 12 maanden na ingebruikname van het gebouw, het EPC Bouw alsnog bezorgen aan de koper of huurder.

  • Als een eenheid wordt verhuurd binnen de geldigheidsduur van een EPC, is er geen nieuw EPC nodig.
  • Als een eenheid echter wordt verhuurd en het EPC is niet langer geldig, dan moet er wel een nieuw EPC opgesteld worden.
  • Bij notariële overdrachten, vestigen van opstalrecht of erfpacht moet er een EPC opgemaakt vanaf 2019 aanwezig zijn. Geldige EPC’s opgemaakt voor 1-1-2019 mogen hiervoor niet meer gebruikt worden. Een geldig EPC Bouw van voor 2019 mag wel nog altijd gebruikt worden.

 • Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de wooneenheid te koop wordt aangeboden tot op het moment van de ondertekening van de notariële akte of huurovereenkomst. Een EPC ‘in opmaak’ of ‘in aanvraag’ is niet toegelaten.

  Bij verkoop en overdracht moet er dus een geldig EPC zijn tijdens de volledige duur van het verkoop- of overdrachtsproces. Er zal dus zowel bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), als bij de ondertekening van de authentieke akte een geldig EPC aanwezig moeten zijn.

  Indien er geen geldig EPC is op het moment van de ondertekening van de authentieke akte, moet de notaris dit melden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en riskeert de verkoper een geldboete.

  U moet dus een nieuw EPC laten opstellen als het EPC niet meer geldig is op het moment van de ondertekening van de notariële akte, ook al was het EPC nog geldig op het moment van het te koop stellen of ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst.

  Bij notariële overdrachten, vestigen van opstalrecht en erfpacht moet er een EPC aanwezig zijn opgemaakt vanaf 1-1-2019. Geldige EPC’s opgemaakt voor deze datum mogen niet meer gebruikt worden. Geldige EPC’s Bouw mogen wel nog gebruikt worden.

 • Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de eenheid te huur wordt aangeboden tot de ondertekening van de huurovereenkomst. Een EPC ‘in opmaak’ of ‘in aanvraag’ is niet toegelaten.

  Indien het EPC vervalt in de periode tussen de ondertekening van de huurovereenkomst en de ingang van de huur, moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

 • Als het EPC vervalt zonder dat een nieuwe huurovereenkomst met een nieuwe huurder wordt opgesteld (dezelfde huurder bewoont nog steeds de eenheid of het gebouw), moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

 • Als de functie van een niet-residentiële eenheid binnen de geldigheidsduur van het EPC veranderd is naar een andere niet-residentiële functie (vb. van horeca of kantoor naar handel), is geen nieuw EPC nodig.

  Als een eenheid echter (opnieuw) overgedragen of verhuurd wordt binnen de geldigheidsduur van het EPC en deze eenheid is van bestemming veranderd (van wonen naar niet-residentieel of omgekeerd), dan moet er wel een nieuw EPC opgemaakt worden voor de nieuwe bestemming. Voor de beoordeling van de bestemming wordt altijd uitgegaan van de feitelijke situatie.

 • Als er sedert het indienen van het EPC aanpassingswerken aan de eenheid zijn uitgevoerd, is het bij overdracht of verhuur niet verplicht om een nieuw EPC te laten opstellen als dat EPC nog geldig is. Het is echter wel aan te raden, aangezien energiebesparende werken leiden tot een betere energiescore.

 • EPC bestaande bouw van voor 2019

  EPC’s die opgemaakt zijn vóór 2019 hebben geen energielabel maar enkel een kengetal (energiescore), uitgedrukt in kWh/m².

  Omzettingstabel voor indicatief energielabel

  EnergiescoreEnergielabel
  kleiner of gelijk aan 0 kWh/(m².jaar)A+
  van 1 t.e.m. 100 kWh/(m².jaar)A
  van 101 t.e.m. 200 kWh/(m².jaar)B
  van 201 t.e.m. 300 kWh/(m².jaar)C
  van 301 t.e.m. 400 kWh/(m².jaar)D
  van 401 t.e.m. 500 kWh/(m².jaar)E
  groter of gelijk aan 501 kWh/(m².jaar)F

  Deze tabel geeft slechts een indicatie van het energielabel. Door wijzigingen en verfijningen aan de rekenmethodiek kan het werkelijke energielabel verschillen van het indicatieve label uit deze tabel. Om het correcte energielabel te weten, zal de energiedeskundige een nieuwe berekening moeten maken met de EPC-software.

  EPC Bouw van voor 2020

  Ook EPC’s Bouw die opgemaakt zijn vóór 2020 hebben geen energielabel maar enkel een E-peil.

  Omzettingstabel voor indicatief energielabel

  E-peilEnergielabel
  kleiner of gelijk aan E0 A+
  van E1 t.e.m. E60A
  van E61 t.e.m. E100B
  van E101 t.e.m. E150C
  van E151 t.e.m. E200D
  van E201 t.e.m. E300E
  groter of gelijk aan E301F