Gedaan met laden. U bevindt zich op: Controles en sancties (EPC NR) Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type D

Controles en sancties (EPC NR)

Het VEKA controleert via steekproeven, meldingen, gerichte controles en klachten zowel op de aanwezigheid als op de correctheid van de EPC’s. Ook de EPC-vermeldingen in advertenties worden gecontroleerd.

Een energiedeskundige type D (natuurlijk persoon of rechtspersoon) is verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw zijn de eigen EPC’s en het in orde zijn met de erkenningsregeling.

Types procedures

Het VEKA voert verschillende controles uit. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende procedures en controleert o.a.

 • de waarheidsgetrouwheid van EPC’s:
  • foute en/of ontbrekende invoer
  • kennelijke onbekwaamheid van de energiedeskundige
 • inbreuken tegen de energieprestatiecertificatenregelgeving, zoals:
  • niet reageren op de vraag naar argumenten (het projectdossier) in het kader van een controle
  • niet reageren op de vraag om het EPC aan te passen in het kader van een controle
  • niet in orde zijn met de verplichtingen omtrent de permanente vorming
  • opmaken van een EPC zonder plaatsbezoek
  • geen of een ruimschoots onvolledig projectdossier
  • niet in orde zijn met de verplichtingen omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Tijdens deze procedures krijgen de partijen meerdere kansen om argumenten in te dienen.

Afhankelijk van de ernst en frequentie van de inbreuken kunnen meerdere procedures opgestart worden voor eenzelfde dossier. Dit betekent dat er ook meerdere sancties kunnen opgelegd worden voor eenzelfde dossier.

Bepalen van de sanctie

De sanctie wordt enerzijds bepaald door het type procedure die werd uitgevoerd (cfr. regelgeving) en anderzijds wordt rekening gehouden met de ernst en de frequentie van de inbreuken.

Mogelijke sancties voor energiedeskundigen type D zijn:

 • boete
 • dwangsom
 • schorsing
 • verplicht examen afleggen
 • intrekken van de erkenning

Consequenties van de sancties

KWALITEITSCONTROLES

 • Boete
  • Het boetebedrag wordt initieel bepaald in functie van het aantal fouten, de ernst van de fouten en hun impact.
  • Daarenboven worden boeteverzwaringen opgelegd als blijkt dat bij de gecontroleerde energiedeskundige inbreuken herhaaldelijk voorkomen.
  • Het boetebedrag ligt tussen 250 euro en 5.000 euro.
  • Wie herhaaldelijk gesanctioneerd wordt met een boete, riskeert verder ook een schorsing of zelfs het definitief intrekken van de erkenning.
  • Door de frequentie van de inbreuken in de uiteindelijke boetebepaling mee te nemen, wordt rekening gehouden enerzijds met het gebrek aan kwaliteitsverbetering en anderzijds met een kennelijke onbekwaamheid van de energiedeskundige. Wie kennelijk onbekwaam is, krijgt nog een bijkomende sanctie opgelegd (lees verder).
  • Wie in het kader van een kwaliteitscontrole een boete krijgt, moet nog steeds het EPC aanpassen.
 • Dwangsom
  • Wie in het kader van een kwaliteitscontrole weigert om het EPC aan te passen conform de controlevaststellingen van het VEKA, krijgt, na het verstrijken van de vastgelegde termijn, een dwangsom opgelegd tot het EPC correct is aangepast en ontvangen door het VEKA. Een dwangsom kan snel oplopen, aangezien de dwangsom wordt opgelegd voor elke kalenderdag dat het EPC niet tijdig werd aangepast en overgemaakt.
 • Schorsing
  • Een schorsing kan worden opgelegd bij inbreuken tegen de regelgeving en bij kennelijke onbekwaamheid.
  • Wie geschorst is, kan gedurende een maand of meerdere maanden geen EPC’s meer opmaken. De toegang tot de Energieprestatiedatabank is dan beperkt tot een leesrecht van de reeds ingediende EPC’s.
  • Wie geschorst is, moet na de schorsingstermijn opnieuw meedoen en slagen in het examen voor energiedeskundige type A vooraleer men opnieuw schrijfrechten kan krijgen in de Energieprestatiedatabank en EPC’s opmaken.
 • Verplicht examen afleggen
  • Als uit een kwaliteitscontrole blijkt dat een energiedeskundige herhaaldelijk fouten maakt, dan wordt deze verplicht om binnen een opgelegd tijdsbestek opnieuw mee te doen en te slagen in het examen voor energiedeskundige type A. De erkenning van de energiedeskundige in kwestie wordt niet ingetrokken, maar wie niet slaagt, wordt geschorst en kan dus geen EPC’s meer opmaken.
 • Intrekken van erkenning
  • Dit is de zwaarste sanctie, aangezien deze beslissing definitief is. Eenmaal de erkenning is ingetrokken, kan men het beroep van energiedeskundige type A in principe nooit meer uitoefenen. Deze sanctie wordt opgelegd als uit meerdere controles telkens is gebleken dat een energiedeskundige kennelijk onbekwaam is.

Wie is verantwoordelijk voor de correctheid van het EPC?

 • Een energiedeskundige die als natuurlijk persoon een EPC opmaakt, is verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw zijn van het EPC. Als een kwaliteitscontrole concludeert dat het EPC niet waarheidsgetrouw is, dan wordt de sanctie opgelegd aan de persoon.
 • Als een werknemer van een erkende rechtspersoon een EPC opmaakt, dan zal de correspondentie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zowel aan de werknemer als aan de rechtspersoon gericht zijn. Het is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het waarheidsgetrouw zijn van het EPC en de sancties die het gevolg kunnen zijn van een kwaliteitscontrole, zijn dan ook ten laste van de rechtspersoon.