Voorwaarden

Voor erkenning

Alle private rechtspersonen die een rechtstreekse financiële ondersteuning geven om de vakantie van personen die in armoede leven mogelijk te maken, kunnen een aanvraag tot erkenning als 'sociaal-toeristische vereniging' indienen bij Toerisme Vlaanderen.

Om erkend te kunnen worden, moeten ze voldoen aan enkele specifieke voorwaarden:

 • Het hoofddoel van de verenigingen is het organiseren van vakanties voor personen die in armoede leven. Dat doel staat vermeld in de statuten van de verenigingen.
 • Ze organiseren zelf de vakantie voor personen die in armoede leven. Dat omvat het organiseren van vervoer, verblijf en animatie.
 • Ze staan in voor het verzamelen van extra privémiddelen om de vakantie van de personen die in armoede leven, mogelijk te maken.
 • Ze organiseren jaarlijks
  • ofwel minimaal 2 vakanties van elk minimaal 4 overnachtingen in binnen- en/of buitenland, met minimaal 70 verschillende deelnemers in totaal
  • ofwel minimaal 1 vakantie van minimaal 6 overnachtingen in binnen- en/of buitenland met minimaal 100 verschillende deelnemers.
 • Het minimumaantal vereiste deelnemers moet afkomstig zijn uit het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Ze bereiken jaarlijks minimaal een vierde nieuwe deelnemers.
 • Ze exploiteren zelf geen verblijven.
 • Ze zorgen voor een degelijk financieel beheer.
 • Ze worden gekenmerkt door een belangrijke vrijwilligerswerking. Per 8 deelnemers is 1 begeleider noodzakelijk. Logistieke medewerkers (kookploeg) en hoofdmonitoren worden niet meegeteld.
 • Ze hebben hun maatschappelijke zetel en secretariaat in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voor behoud van erkenning

De erkenning blijft geldig zolang uw organisatie aan de erkenningsvoorwaarden en aan de bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan blijft voldoen.

Wel moet u jaarlijks, vóór 1 april, de volgende documenten indienen om de goede werking van de organisatie te staven:
o een werkingsverslag: geeft een overzicht van de verrichte activiteiten en prestaties en geeft aan in hoeverre de doelstellingen van de organisatie bereikt worden
o een financieel verslag: geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven, met vermelding van alle ontvangen subsidie.

Daarnaast heeft Toerisme Vlaanderen inzagerecht in de begroting (met vermelding van alle subsidiekanalen, ook die van Toerisme Vlaanderen) en het jaarplan van de aanvrager.

Voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet uw vereniging een erkenning hebben als sociaal-toeristische vereniging.

De financiële ondersteuning kan toegekend worden voor de volgende kosten die verbonden zijn aan de organisatie van vakanties:

 • vervoerskosten
 • verblijfskosten
 • animatiekosten.

Verenigingen met een uitgebreidere werking kunnen ook een beroep doen op subsidie voor een coördinator die instaat voor de organisatie van de vakanties. Uw vereniging moet dan wel per jaar minimaal 5 vakanties van elk 4 overnachtingen in binnen- en/of buitenland organiseren voor een totaal van minimaal 150 verschillende deelnemers.

Procedure

Om een aanvraag in te dienen, bezorgt u de volgende documenten aan Toerisme Vlaanderen:

 • een ingevuld inlichtingenblad dat Toerisme Vlaanderen ter beschikking stelt op zijn website
 • een exemplaar van de statuten en, voor zover beschikbaar, van de laatste twee balansen
 • een omschrijving van de structuur en de werkzaamheden van de organisatie.

Bedrag

 • De terugbetaling van de kosten betreft maximaal 75% van de werkelijke kostprijs.
 • De subsidie voor de loonkosten van een coördinator bedraagt maximaal 12.500 euro per jaar.

Meer info