Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uw erkenning van uitzendbureau overdragen

Uw erkenning van uitzendbureau overdragen

Is uw uitzendbureau al erkend, maar wilt u uw activiteiten overdragen? Meld dit

Inhoud van de melding

Deze melding bevat de volgende gegevens:

 • als de overnemer een rechtspersoon is: de statuten of een kopie ervan. Die statuten vraagt u op bij uw notaris.
 • de naam en adresgegevens van de natuurlijke persoon die gemachtigd is om het bureau te vertegenwoordigen.
 • 1 of meer attesten van goed zedelijk gedrag van de zaakvoerder(s) en de gemachtigde(n) van het bureau. Die kunt u opvragen bij uw gemeente.
 • cv’s en andere documenten die aantonen dat de professioneel verantwoordelijke van de overnemer voldoet aan de voorwaarden van professionele deskundigheid:
  • de overnemer heeft minstens 3 jaar beroepservaring op managementniveau in de uitzendsector.
  • of de overnemer heeft een masterdiploma of gelijkgesteld diploma, en beschikt over minstens 10 jaar beroepservaring in de uitzendsector of in de sector van het personeelsbeleid of het bedrijfsbeleid.
 • een attest van het kantoor van de FOD Financiën in uw regio(opent in nieuw venster) waaruit blijkt dat de overnemer geen achterstallige belasting, boetes of interesten is verschuldigd.
 • een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid(opent in nieuw venster) dat bewijst dat de overnemer geen achterstallige bijdragen, boetes of interesten is verschuldigd. Bij het RSZ is dit attest bekend onder het nummer C450.
 • de gegevens met betrekking tot de gewijzigde kapitaalstructuur, als dat het geval is.
 • het bewijs dat de overnemer geen achterstallige bedragen, boetes of interesten verschuldigd is aan de fondsen voor bestaanszekerheid.
 • het attest dat bewijst dat de overnemer de waarborg van 75.000 euro heeft betaald aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Schriftelijke bevestiging

Heeft de Dienst Dienstencheques en Uitzend uw melding goed ontvangen, dan krijgt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

 • Een volledig dossier gaat binnen 30 dagen naar de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten.
 • Is uw dossier niet volledig of onduidelijk, dan vraagt de dienst u om de ontbrekende elementen of de nodige verduidelijking. Bezorgt u die informatie niet binnen de 3 maanden, dan wordt uw aanvraag geseponeerd.

Negatief advies

Verleent de Adviescommissie een negatief advies? Dan kan er beslist worden dat het bureau een nieuwe erkenningsaanvraag moet indienen.