Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geïntegreerd investeringsprogramma

Geïntegreerd investeringsprogramma

Met het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) bouwt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) aan een vlotte, veilige en slimme mobiliteit.

Wat is het geïntegreerd investeringsprogramma?

De 7 entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken investeren jaarlijks in een groot aantal infrastructuurprojecten voor vracht- en personenverkeer, openbaar vervoer, fietsen, binnenvaart en waterbeheersing.

Vroeger had elke entiteit haar afzonderlijk investeringsprogramma. Met het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) maakt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken een overkoepelend overzicht van al die investeringen.

Het geïntegreerd investeringsprogramma is een onmisbaar instrument om toekomstige uitdagingen resultaatgericht aan te pakken.

Astrid Van Vosselen

GIP-coördinator bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Waarom een geïntegreerd investeringsprogramma?

Fietsbrug Harelbeke

Om deze 3 redenen is het geïntegreerd investeringsprogramma een onmisbaar instrument:

 1. Er kan veel beter opgevolgd worden of de middelen slim besteed worden. Via het GIP wordt in één oogopslag duidelijk hoeveel er uitgegeven wordt per beleidsdoelstelling en per regio. Zo worden conflicterende investeringen uitgesloten.
 2. Mogelijke samenwerkingen tussen de entiteiten van Mobiliteit en Openbare Werken kunnen sneller opgemerkt worden. Zo worden middelen bespaard en kunnen de werken vlotter tot een goed einde gebracht worden.
 3. De trends op korte en op lange termijn kunnen beter omschreven worden. Die kennis is nuttig voor een beleid dat zich richt op de toekomst.

Welke investeringen zijn er nodig?

Om te weten welke investeringen er nodig zijn, wordt gekeken naar de beleidsdoelstellingen. Het gaat om thema’s en domeinen die erg belangrijk zijn. Zij vormen de rode draad door het beleid. Meer informatie over de visie van de Vlaamse overheid op mobiliteit.

 • Vlotheid: een goede doorstroming op de weg en het water en een goede toegang tot onze havens en luchthavens mogelijk maken.
 • Veiligheid: werken aan veiliger verkeer en bescherming tegen overstromingen en externe factoren zoals criminaliteit.
 • Integratie en connectie: het overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel gemakkelijker maken, bijvoorbeeld van de fiets op de tram.
 • Robuustheid: een betrouwbare en kwalitatieve infrastructuur uitbouwen, en een hogere capaciteit voor wegen, vervoersmiddelen en infrastructuur.
 • Ruimtelijke aspecten en levenskwaliteit: werken aan een leefbaar verkeer dat maximaal rekening houdt met onze omgeving en ons milieu.
 • Toegankelijkheid: ervoor zorgen dat minder mobiele mensen makkelijker toegang krijgen.

Opmaak van het geïntegreerd investeringsprogramma

Om te komen tot een volwaardig geïntegreerd investeringsprogramma wordt een proces doorlopen dat start in februari en een volledig jaar duurt. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen via de vervoerregioraden een formele adviserende rol, zoals vermeld in het decreet van 26 april 2019 over basisbereikbaarheid.

 • Stap 1

  Voorbereiding (februari tot maart)

  • Overleg om de investeringsprioriteiten af te tasten.
  • De vervoerregio’s geven advies op de meerjarendoorkijk van het GIP
 • Stap 2

  Kadernota (april)

  • Kadernota met voorstel van investeringsprioriteiten.
  • De minister legt finaal de beleidsaccenten voor het komende jaar vast.
 • Stap 3

  Interne analyse (mei tot augustus)

  • Eerste voorstel van projecten en prioriteiten.
  • Het advies van de vervoerregio's wordt meegenomen als input en feedback over haalbaarheid, maturiteit en wenselijkheid van projecten en prioriteiten.
  • Synergieën tussen projecten van verschillende entiteiten worden in deze fase opgespoord en versterkt.
 • Stap 4

  Ontwerp GIP (september tot november)

  • Consolidatie van het ontwerp GIP met een voorstel van alle projecten en prioriteiten.
 • Stap 5

  Definitief GIP (december tot februari)

  • Consolidatie van het definitief GIP met een voorstel van alle projecten en prioriteiten, inclusief een meerjarendoorkijk van de volgende 2 jaren.
  • Validatie door de minister (februari)

Investeringen in 2024

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken investeert in 2024 maar liefst 2,2 miljard euro verspreid over 697 projecten. Drie kernwoorden staan centraal: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Alle geplande investeringen vallen telkens onder één of meerdere van die pijlers. Zo gaat er in 2024 bijna 320 miljoen euro naar fietsinfrastructuur.

GIP 2024

Op 16 oktober 2023 werd het ontwerp GIP 2024 goedgekeurd door de minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Dit ontwerp wordt begin 2024 geactualiseerd. Daarna kan het GIP definitief worden goedgekeurd.

Doorkijk GIP 2025-2026

De doorkijk 2025-2026 draagt bij tot een meer stabiele planning over de jaren heen. Het laat toe om tijdig de nodige afstemming te voorzien tussen de entiteiten van het Beleidsdomein. De doorkijk betreft een eerste ontwerp, dat nog zal worden bijgesteld. De definitieve versie van de doorkijk zal voor advies worden voorgelegd aan de Vervoerregio’s.