Wat is het geïntegreerd investeringsprogramma?

De 7 entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (opent in nieuw venster) investeren jaarlijks in een groot aantal infrastructuurprojecten voor vracht- en personenverkeer, openbaar vervoer, fietsen, binnenvaart en waterbeheersing.

Vroeger had elke entiteit haar afzonderlijk investeringsprogramma. Met het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) maakt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken een overkoepelend overzicht van al die investeringen.

Het geïntegreerd investeringsprogramma is een onmisbaar instrument om toekomstige uitdagingen efficiënt aan te pakken.
Tom Willems

Tom Willems

GIP-coördinator bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Waarom een geïntegreerd investeringsprogramma?

Fietsbrug Harelbeke

Om deze 3 redenen is het geïntegreerd investeringsprogramma een onmisbaar instrument:

 1. Er kan veel beter opgevolgd worden of de middelen slim besteed worden. Via het GIP wordt in één oogopslag duidelijk hoeveel er uitgegeven wordt per beleidsdoelstelling en per regio. Zo worden conflicterende investeringen uitgesloten.
 2. Mogelijke samenwerkingen tussen de entiteiten van Mobiliteit en Openbare Werken kunnen sneller opgemerkt worden. Zo worden middelen bespaard en kunnen de werken vlotter tot een goed einde gebracht worden.
 3. De trends op korte en op lange termijn kunnen beter omschreven worden. Die kennis is nuttig voor een beleid dat zich richt op de toekomst.

Welke investeringen zijn er nodig?

Om te weten welke investeringen er nodig zijn, wordt gekeken naar de beleidsdoelstellingen. Het gaat om thema’s en domeinen die erg belangrijk zijn. Zij vormen de rode draad door het beleid. Meer informatie over de visie van de Vlaamse overheid op mobiliteit.

 • Vlotheid: een goede doorstroming op de weg en het water en een goede toegang tot onze havens en luchthavens mogelijk maken.
 • Veiligheid: werken aan veiliger verkeer en bescherming tegen overstromingen en externe factoren zoals criminaliteit.
 • Integratie en connectie: het overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel gemakkelijker maken, bijvoorbeeld van de fiets op de tram.
 • Robuustheid: een betrouwbare en kwalitatieve infrastructuur uitbouwen, en een hogere capaciteit voor wegen, vervoersmiddelen en infrastructuur.
 • Ruimtelijke aspecten en levenskwaliteit: werken aan een leefbaar verkeer dat maximaal rekening houdt met onze omgeving en ons milieu.
 • Toegankelijkheid: ervoor zorgen dat minder mobiele mensen makkelijker toegang krijgen.

Opmaak van het geïntegreerd investeringsprogramma

Om te komen tot een volwaardig geïntegreerd investeringsprogramma wordt een proces doorlopen dat start in februari en een volledig jaar duurt. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen via de vervoerregioraden een formele adviserende rol, zoals vermeld in het decreet van 26 april 2019 over basisbereikbaarheid.

De goedkeuring van het definitief GIP 2020 is later dan voorzien, omdat het GIP 2020 meteen afgestemd is met de begrotingscontrole. Het GIP 2020 is zo volledig budgettair afgedekt.

 • Stap 1

  Voorbereiding (februari tot maart)

  • Overleg om de investeringsprioriteiten af te tasten.
  • De vervoerregio's geven input om mee de prioriteiten te helpen bepalen.
 • Stap 2

  Kadernota (april)

  • Kadernota met voorstel van investeringsprioriteiten.
  • De minister legt finaal de beleidsaccenten voor het komende jaar vast.
 • Stap 3

  Interne analyse (mei tot augustus)

  • Eerste voorstel van projecten en prioriteiten.
  • Vervoerregio's geven input en feedback over haalbaarheid, maturiteit en wenselijkheid van projecten en prioriteiten.
  • Synergieën tussen projecten van verschillende entiteiten worden in deze fase opgespoord en versterkt.
 • Stap 4

  Ontwerp GIP (september tot november)

  • Consolidatie van het ontwerp GIP met een voorstel van alle projecten en prioriteiten.
  • De vervoerregioraad geeft voor eind oktober advies op dit geconsolideerd ontwerp GIP.
 • Stap 5

  Definitief GIP (december tot februari)

  • Verwerking van de input en feedback van de vervoerregio’s.
  • Consolidatie van het definitief GIP met een voorstel van alle projecten en prioriteiten.
  • Validatie door de minister.

Enkele investeringsprojecten

Vandammesluis

Enkele blikvangers in het geïntegreerd investeringsprogramma zijn:

 • werken aan de Ring rond Brussel met een focus op de renovatie en herinrichting van de R0, mobipunten, fietsinfrastructuur en het Brabantnet (180 miljoen euro)
 • de Oosterweelwerken met een nadruk op de voorbereidende werken op Linkeroever, en het klaarmaken van de E17 en E34 (165 miljoen euro)
 • het verkeersveilig maken van een 20-tal kruispunten die gekend staan op de lijst van gevaarlijke punten (30 miljoen euro)
 • het verderzetten van het complex project Noord-Zuid-Limburg met studie van o.a. quick wins (3 miljoen euro)
 • aanleg van spitsstroken op E314 (Aarschot-Leuven) (41 miljoen euro)
 • werkzaamheden met het oog op de herinrichting van de Ring rond Gent (R4) West en Oost (38 miljoen euro)
 • voorbereidende werkzaamheden in het kader van tramlijnen 4 en 7 in Gent (3 miljoen euro).