Gedaan met laden. U bevindt zich op: INSPIRE Kaarttoepassingen

INSPIRE

Om ervoor te zorgen dat binnen de Europese Unie geografische data gemakkelijk kan gevonden en uitgewisseld worden, werd op Europees niveau de INSPIRE-richtlijn(PDF bestand opent in nieuw venster) in het leven geroepen. De richtlijn werd op 15 mei 2007 van kracht. INSPIRE staat voor INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe. Met deze kaderrichtlijn schept de Europese Commissie een kader waarbij een Europese geografische data-infrastructuur (GDI) wordt opgericht ten behoeve van het gemeenschappelijk milieubeleid, of het beleid met een directe of indirecte impact op het milieu.

De kaarttoepassing INSPIRE toont INSPIRE-datasets bovenop een achtergrondkaart.

INSPIRE datasets

Onder INSPIRE vallen datasets die betrekking hebben op het milieubeleid in de breedste zin van het woord. Alle datasets, waarvan geoordeeld werd dat zij nodig zijn voor een gedegen milieugerelateerd beleid, werden ondergebracht in 34 thema’s. Deze thema’s zijn op hun beurt onderverdeeld in drie categorieën, die als drie bijlagen bij de richtlijn zijn gevoegd (zie verder).

Bij de uitvoering van alle bepalingen in de richtlijn wordt rekening gehouden met deze bijlagen. Er is geopteerd voor een gefaseerde aanpak: het is haalbaarder en logisch dat de basisdata uit bijlage I eerst uitwisselbaar moeten zijn binnen de EU en eerder moeten voldoen aan de regels die de richtlijn oplegt, en pas daarna de meer thematische datasets. Meer informatie over INSPIRE.

Werken met de INSPIRE-kaarttoepassing

Het gebruik van de kaart, zoals opzoeken, de manier van lagen toevoegen, tekenen, meten en delen, enzovoort, werkt op dezelfde manier als bij de Algemene kaart.

Waar de INSPIRE-kaarttoepassing verschilt is in de themaboom met beschikbare lagen: in plaats van de thematische indeling die u als gebruiker laat navigeren door honderden kaartlagen, bestaat de themaboom hier uit de specifieke lagen die gespecifieerd zijn in de bijlagen 1, 2 en 3 van de INSPIRE-richtlijn:

  • Bijlage I bij de INSPIRE-richtlijn omvat de datasets die de ruggengraat van de GDI moeten vormen (vervoersnetwerken, hydrografie, administratieve eenheden etc).
  • Bijlage II omvat belangrijke ondersteunende datasets zoals bvb. gegevens over de hoogte van het terrein.
  • Bijlage III gaat over de zuiver milieu-thematisch gebonden data. Hieronder vallen bv. landgebruik, habitats en biotopen, meteorologische geografische kenmerken etc.