Opschorting van de belasting

Er wordt aan eigenaars de mogelijkheid geboden om onder bepaalde voorwaarden opschorting van de belasting aan te vragen.

Elke opschorting van de belasting moet per aangetekende zending aangevraagd worden bij:

Departement Omgeving

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Ook tijdens de opschortingsperiode wordt nog altijd een aanslagbiljet verstuurd naar de belastingschuldige. De betaling van de opgeschorte heffing is voorlopig enkel geschorst. De opgeschorte belasting is alleen maar niet verschuldigd als schrapping wordt bekomen voor het einde van de opschortingstermijn.

Verkoopt u als eigenaar de belaste bedrijfsruimte tijdens de verleende opschortingstermijn en voordat de bedrijfsruimte geschrapt werd uit de inventaris, dan vervalt de opschorting van ambtswege en moet de opgeschorte belasting alsnog betaald worden.

Bij de opschorting ingevolge een definitief gesloten brownfieldconvenant ((opent in nieuw venster)) vervalt de opschorting niet als de eigenaar overgaat tot overdracht van de bedrijfsruimte aan een actor bij het brownfieldconvenant.

De belasting (vermeerderd met de interesten) is dus toch nog verschuldigd, als geen schrapping wordt bekomen of als in tussentijd de bedrijfsruimte wordt verkocht.

Soorten opschortingen


Heffing leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen