Het belaste pand wordt niet verkocht in de loop van het aanslagjaar

De belastingplichtige is (zijn) diegene(n) die op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris (of een verjaringsdatum ervan) houder is (zijn) van een van volgende zakelijke rechten met betrekking tot het belaste pand:

  • de volle eigendom
  • het recht van opstal of van erfpacht
  • het vruchtgebruik.

Als een van deze zakelijke rechten aan meer dan een persoon toebehoren, dan is elk van hen hoofdelijk verplicht om de verschuldigde heffing te betalen. Met andere woorden: ieder van hen kan worden verplicht om het volledige bedrag te betalen.

Elke mede-eigenaar:

  • wordt door de inventarisbeheerder op de hoogte gebracht van de opname in de inventaris en van de procedure die met dergelijke opname gepaard gaat
  • ontvangt een aanslagbiljet. In het kohier worden ook alle mede-eigenaars opgenomen.

Het belaste pand werd verkocht in de loop van het aanslagjaar

Als het belaste pand verkocht werd in de loop van het heffingsjaar, zijn meerdere situaties mogelijk.

Bij verkoop van het belaste pand moet de notaris (of een van de partijen) een formulier indienen dat door beide partijen ondertekend is. Dat formulier moet uiterlijk 7 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de inventarisbeheerder bezorgd worden. Als deze procedure niet gevolgd wordt, dan blijft de verkoper als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende heffing na de overdracht van het zakelijk recht ontstaat.

Hou er rekening mee dat onder ‘verkoop’ de eigendomsoverdracht wordt verstaan; deze kan in zeldzame gevallen reeds plaatsvinden bij ondertekening van de onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) maar meestal geschiedt deze eigendomsoverdracht pas op datum van het verlijden van de notariële akte.