Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integriteit bij overheidsopdrachten Beleid overheidsopdrachten

Integriteit bij overheidsopdrachten

Het bevorderen van integere overheidsopdrachten is één van de klemtonen van het plan overheidsopdrachten. (punt 2.4 van het plan).

In het kader van het verder bouwen aan de bestaande pijlers van het integriteitsbeleid preventie, detectie en reactie (beleidsnota 2014-2019 Bestuurszaken) zetten we in op het bevorderen van integere overheidsopdrachten, zowel aan de zijde van de aanbestedende diensten als aan de zijde van de inschrijvers of kandidaten. Overheidsopdrachten vertegenwoordigen immers een overheidsactiviteit die kwetsbaar is voor verspilling, fraude en corruptie. De complexiteit van deze activiteit, de omvang van de financiële stromen die ermee gepaard gaan en de nauwe interactie tussen de publieke en de private sector, maken van overheidsopdrachten een hoog risicogebied.

De OESO stelt in haar “Principles for enhancing integrity in public procurement” dat zwak bestuur bij overheidsopdrachten de mededinging op de markt belemmert en de prijs opdrijft die de overheid betaalt voor goederen en diensten, hetgeen directe gevolgen heeft voor de overheidsuitgaven en dus voor belastinggeld.

De OESO formuleert aanbevelingen en richtlijnen om de integriteit te bevorderen in alle fases van de overheidsopdrachten. Deze richtlijnen hebben betrekking op transparantie, goed management, voorkoming van integriteitsrisico’s en het opzetten van mechanismen voor monitoring, verantwoording en controle.

In de deontologische code voor de Vlaamse ambtenaren zijn reeds enkele integriteitsbevorderende bepalingen voorzien voor ambtenaren (bv. inzake draaideurconstructies, giften en geschenken), maar gelet op het belang van het bestrijden van verspilling, fraude en corruptie zetten we verder in op de versterking van de integriteitsnormen. Binnen het kader van de Vlaamse bevoegdheden integreren we de principes van de OESO maximaal.

Een groot deel van deze principes is ook verbonden met de realisatie van een aantal van de andere strategische doelstellingen (professionaliseren van het aankoopbeleid, end-to-end procurement,…) of kan er worden in geïntegreerd.