De beroepsinstantie treedt enkel op bij openbaarheidsonderzoeken van documenten in het bezit van de Vlaamse overheid en de lokale besturen (gemeenten, OCMW's, provincies, intercommunales, polders en wateringen, kerkfabrieken, ...). Het beroep is kosteloos.

Voor documenten van de federale overheid moet u zich richten tot de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten ((opent in nieuw venster)).

Wanneer kan ik beroep aantekenen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Er is geen beslissing genomen binnen 20 kalenderdagen na uw verzoek. Vanaf het verstrijken van die termijn kunt u te allen tijde beroep aantekenen.
 • Er is een beslissing genomen. Dan moet daar in principe op vermeld staan op welke wijze u het beroep moet indienen:
  • Als de beroepsprocedure vermeld wordt, hebt u hiervoor 30 kalenderdagen tijd.
  • Wordt er geen melding gemaakt van de beroepsprocedure, dan start de termijn voor het indienen van een beroep pas 4 maanden nadat u in kennis werd gesteld van de beslissing.
 • Er is een beslissing genomen, maar die werd niet of niet correct uitgevoerd binnen 20 kalenderdagen. In dat geval moet u een beroep indienen binnen 30 kalenderdagen, waarbij die beroepstermijn begint te lopen vanaf het verstrijken van deze termijn.

Als de aanvraag wordt afgewezen omdat het om een niet voltooid document gaat, dan moet de overheid vermelden welke instantie verantwoordelijk is voor de afwerking van het document en tevens de geschatte termijn meedelen die voor de voltooiing nodig is.

Hoe verloopt de beroepsprocedure?

 • Stap 1

  Aanvraag tot beroep

  U moet uw aanvraag tot beroep schriftelijk indienen (per brief of e-mail):

  U vermeldt duidelijk waartegen u beroep instelt:

  • een beslissing om (een gedeelte van) een document niet openbaar te maken
  • het uitblijven van een beslissing
  • het niet-uitvoeren van een beslissing.

  U voegt bij uw beroepsschrift een kopie van uw oorspronkelijke aanvraag en een kopie van de eventuele (gedeeltelijke) weigeringsbeslissing. Doet u dat niet, dan wordt de behandelingstermijn van 30 dagen voor de beroepsinstantie opgeschort, tot de beroepsinstantie in het bezit is van de vereiste documenten.

 • Stap 2

  Beslissing van de beroepsinstantie

  De beroepsinstantie antwoordt binnen 30 dagen vanaf de dag na de ontvangst van het beroep.

  De beslissing wordt ten laatste op de laatste dag van die termijn naar de betrokken partijen opgestuurd, meer bepaald naar de aanvrager en de betrokken overheidsdienst.

 • Stap 3

  Uitvoering van de beslissing

  De overheidsinstantie voert de beslissing van de beroepsinstantie zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen na de ontvangst van de beslissing van de beroepsinstantie.

  Als de betrokken overheidsinstantie ondanks een positief beroep weigert openbaarheid toe te staan, dan regelt de beroepsinstantie zelf de openbaarmaking van de gevraagde documenten aan de aanvrager.

 • Stap 4

  Bekendmaking van de beslissing

  Na afloop wordt de beslissing van de beroepsinstantie zelf openbaar gemaakt en online geplaatst, weliswaar zonder vermelding van persoonsgegevens. Op de website van de Beroepsinstantie vindt u een overzicht van de beslissingen sinds 2004 ((opent in nieuw venster)).

Kan ik voor advies terecht bij de beroepsinstantie?

De Beroepsinstantie geeft geen advies over concreet hangende aanvragen over openbaarheid van bestuur. Daarmee wil de Beroepsinstantie voorkomen dat ze eerst als adviseur en dan als rechter in dezelfde zaak haar mening moet geven.