Huurschatter

Met de huurschatter(opent in nieuw venster) kunt u nagaan wat een gangbare huurprijs is voor een woning. Aan de hand van het adres en nog enkele andere kenmerken van de woning maakt die een realistische schatting van de huurprijs. De geschatte huurprijs is enkel informatief en op geen enkele manier bindend.

De huurprijs wijzigen

De huurprijs ligt in principe voor de hele duur van het contract vast. Ook als het contract later wordt verlengd, moet de huurprijs dezelfde blijven. Huurt de huurder op korte termijn? Dan moet de huurprijs van het tweede contract dezelfde zijn als die van het eerste contract.

Bij alle huurcontracten mag de huurprijs wel op vaste tijdstippen worden aangepast. Huurder en verhuurder mogen altijd tussen de 9de tot de 6de maand voor het einde van een 3-jarige periode de huurprijs aanpassen. Komen ze niet tot een akkoord? Dan kan de huurder of de verhuurder een verzoekschrift indienen bij de vrederechter.

Bewijst de verhuurder dat de huurwaarde van de woning door werkzaamheden minimaal 10% gestegen is? Of kan de huurder of de verhuurder bewijzen dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden met minimaal 20% daalde of steeg? Dan kan de rechter de huurprijs herzien met een stijging of daling die hij rechtvaardig vindt.

Bij huurcontracten die sinds 1 januari 2019 zijn gesloten mag de huurprijs ook op elk ogenblik worden aangepast als de verhuurder energiebesparende maatregelen aan de huurwoning heeft uitgevoerd.

De huurprijs indexeren

De huurprijs mag 1 keer per jaar geïndexeerd worden, behalve wanneer in het contract staat dat er geen indexering gebeurt. De huurprijs mag elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract geïndexeerd worden. Een indexatie gebeurt nooit automatisch. De verhuurder moet die indexering schriftelijk vragen.

Vraagt de verhuurder de indexatie pas op een later tijdstip? Dan kan hij maar drie maanden terug in de tijd gaan.

Voorbeeld

Het huurcontract is gestart op 1-1-2021.
De verhuurder kan de huurprijs ten vroegste indexeren op 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.

  • Als de verhuurder de indexering al meedeelt op 1-11-2021, dan kan hij pas indexeren vanaf 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.
  • Als de verhuurder de indexering pas meedeelt op 1-3-2022, dan kan hij met terugwerkende kracht indexeren vanaf 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.
  • Als de verhuurder de indexering pas meedeelt aan de huurder op 1-5-2022, dan kan hij maar vanaf 1-2-2022 een indexering toepassen (terugwerkende kracht van max. 3 maanden).

Bij een mondelinge huurovereenkomst is een indexatie enkel mogelijk als bewezen is dat de partijen dit zijn overeengekomen, wat in de praktijk erg moeilijk is.

Bereken zelf uw geïndexeerde huurprijs.(opent in nieuw venster)

Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Dit geldt voor één jaar. Lees meer op de webpagina Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F.

Veelgestelde vragen