Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring InnovatieNetwerk Overheid

Privacyverklaring

Doel van deze privacyverklaring

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid hecht een groot belang aan uw privacy en een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij de eisen uit de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR) en de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, kunt u contact met ons opnemen via dpo.dkbuza@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken verwerkt uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen.

We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toegewezen, te kunnen verrichten.

Via deze website verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het maandelijks uitsturen van een nieuwsbrief InnovatieNetwerk Overheid, om u te informeren over de ontwikkelingen en activiteiten van het InnovatieNetwerk Overheid. Het inschrijven op de nieuwsbrief gebeurt vrijwillig. U kunt altijd uw toestemming intrekken door uit te schrijven op de nieuwsbrief via een link onderaan in de nieuwsbrief.
  • via video’s op onze site proberen we meer bekendheid te geven aan ons InnovatieNetwerk Overheid. Het is voor ons nuttig om feedback te krijgen van bezoekers, en om de mensen die feedback geven daarna te kunnen contacteren. U kunt ervoor kiezen om het formulier anoniem in te vullen, in dat geval houden we geen persoonsgegevens bij. U kunt echter op vrijwillige basis uw naam, voornaam en e-mailadres meegeven met uw antwoorden, zodat wij u kunnen contacteren.

Welke gegevens verwerken we?

In het kader van de bovengenoemde doelen verwerken we de volgende gegevens:

  • voor het verzenden van de nieuwsbrief van InnovatieNetwerk Vlaanderen verwerken we alleen uw e-mailadres.
  • voor de bevraging bij de filmpjes verwerken we u uw naam, voornaam en e-mailadres.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We vragen de gegevens alleen rechtstreeks bij uzelf op. Dat gebeurt dat via het contactformulier dat u op onze website invult.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming voor bovenstaande doelen. U kunt die toestemming altijd intrekken:

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw gegevens met volgende bedrijven:

  • voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrief doet InnovatieNetwerk Overheid (INO) een beroep op de diensten van MailChimp. MailChimp maakt gebruik van web beacons die bijhouden wie de e-mail opent en wanneer. Een web beacon is een kleine grafische afbeelding in een e-mail die verborgen is voor de gebruiker, waardoor gecontroleerd kan worden dat de gebruiker de webpagina of e-mail gezien heeft. Daarnaast kunnen ook de clicks op een link in de e-mail worden gemeten. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp(opent in nieuw venster).

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om de diensten die onder punt 2 staan, te leveren.

De persoonsgegevens die via onze verstrekt, hebben de volgende bewaartermijnen:

  • In het kader van uw inschrijving voor de nieuwsbrief: zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.
  • In het kader van de bevraging bij de filmpjes, voor een periode van drie maanden.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens:

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • Het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • Het recht om uw toestemming in te trekken en het recht om u te verzetten tegen een verwerking.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kunt u richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (FG), in het Engels is dat de Data Protection Officer (DPO), via dpo.dkbuza@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via dpo.dkbuza@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dat is de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC).

Koning Albert II-Laan 15
1210 Brussel
België

+32 2 553 20 85

contact@toezichtcommissie.be(opent in uw e-mail applicatie)

De beveiliging van uw persoonsgegevens

We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat op het risico afgestemd is. We houden daarbij rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context, verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

DKBUZA treft in overeenstemming met het door het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-Beleid goedgekeurde informatieclassificatiemodel(opent in nieuw venster) alle nodige technische en organisatorische maatregelen.

Wijzigingen in de privacyverklaring en algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Hier vindt u de algemene privacyverklaring van DKBUZA(opent in nieuw venster) van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.