Voorwaarden

 • U hebt een basisstudie of leertijd(opent in nieuw venster) beëindigd. U hoeft niet noodzakelijk geslaagd te zijn.
 • U volgt niet langer studies met een volledig leerplan.
 • U bent jonger dan 25. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als u uw aanvraag niet tijdig hebt kunnen indienen door een onderbreking van uw studies wegens overmacht of door een tewerkstelling als loontrekkende.
 • U bent ingeschreven bij de VDAB als voltijds of deeltijds werkzoekende en u hebt uw beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen.
 • U kunt twee positieve evaluaties van uw zoekgedrag naar werk voorleggen
 • U hebt een diploma of getuigschrift behaald dat voorkomt op deze lijst(opent in nieuw venster) (sinds 1 september 2015).

Procedure

Op het einde van uw beroepsinschakelingstijd ontvangt u van de VDAB een brief met een attest dat bewijst dat u tijdens uw beroepsinschakelingstijd ingeschreven was als werkzoekende bij de VDAB. Daarmee kunt u naar uw uitbetalingsinstelling(opent in nieuw venster) stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. Uw uitbetalingsinstelling zal bij de RVA een uitkeringsaanvraag indienen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan reikt uw uitbetalingsinstelling u de uitkering uit en bezorgt u de nodige documenten, zoals een controlekaart.

Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen waar u naartoe kunt:

Bedrag

Het bedrag van de uitkering(opent in nieuw venster) hangt af van:

 • uw leeftijd
 • uw gezinssituatie.

Alleenwonenden ontvangen bruto:

 • jonger dan 18 jaar: 17,08 euro per dag en 444,08 euro per maand
 • van 18 tot 20 jaar: 26,84 euro per dag en 697,84 euro per maand
 • vanaf 21 jaar: 46,70 euro per dag en 1.214,20 euro per maand.

Samenwonenden krijgen een lager bedrag, samenwonenden met gezinslast krijgen een hoger bedrag.

Het recht op inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd(opent in nieuw venster). U kunt maximaal 36 maanden een inschakelingsuitkering krijgen. Die periode kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden.