Activeringstrajecten

Personen die door één of meer belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard niet tot betaalde beroepsactiviteit komen, worden sinds juli 2018 met activeringstrajecten voorbereid op betaalde arbeid. Dit gebeurt in een samenwerking tussen professionals in werk, sociale economie, zorg en welzijn. Zij geven de activeringstrajecten binnen regionale netwerken concreet vorm en voeren ze uit.

Procesevaluatie van activeringstrajecten

HIVA voerde een procesevaluatie uit van de activeringstrajecten. Die evaluatie omvat:

 • de uitvoering van de activeringstrajecten
 • de interdisciplinaire samenwerking tussen de betrokken professionals

Methode

Er werd gebruikt gemaakt van een kwalitatief design.

 • Via interviews en focusgroepen werde de verschillende betrokkenen gevraagd om het proces dat ze lopen binnen een activeringstraject te beschrijven en hun ervaringen ermee weer te geven. Dat gebeurde steeds in dialoog met het decretale kader.
 • Daarnaast analyseerden we kwantitatieve databronnen om het profiel van de deelnemers in kaart te brengen en het perspectief van de werkgevers.

Profiel van de deelnemers

Wat betreft het profiel van de deelnemers - personen die toegeleid worden naar een activeringstraject en later ook effectief deelnemen – stellen we het volgende vast:

 • bij aanvang van hun activeringstraject zijn deelnemers gemiddeld 39 jaar oud
 • 47.5% zijn mannen en 52.5% zijn vrouwen.
 • Ze wonen verspreid over heel België. De provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen tellen de meeste deelnemers.
 • Terwijl de overgrote meerderheid van de deelnemers de Belgische nationaliteit heeft (76.8%) zien we meer variatie naar origine.
 • De helft van de deelnemers is laaggeschoold en was voor aanvang van het activeringstraject al meer dan 2 jaar werkloos.
 • Wanneer we kijken naar de MMPPS-factoren, zien we dat 72.8% van de deelnemers een erkende arbeidsbeperking heeft. 66.9% kampt met een arbeidshandicap en 13.2% heeft recht op een Vlaamse ondersteuningspremie.

Proces van activeringstrajecten

 • De toeleiding vanuit de reguliere dienstverlening loopt niet altijd even efficiënt.
 • Werken met een team rond een deelnemer is het meest succesvol
 • Spanningsveld tussen begeleidingsstijl professionals en administratief en financieel kader
 • De meerwaarde van een vertrouwenspersoon doorheen het hele traject in combinatie met gespecialiseerde begeleiding
 • Decreet laat regionale netwerken vrijheid om eigen accenten te leggen
 • Een grote variatie in de invulling en beleving van de activeringsstage