Opleidingsdeelname van burgers in Vlaanderen

  • COVID-19 zorgde voor een daling in opleidingsdeelname: in 2019 volgden 23% van de Vlamingen een opleiding, en in 2020 daalde dat cijfer tot 21,1%.
  • Vlamingen nemen minder deel aan opleiding dan gemiddeld in Europa.
  • Voor loontrekkenden is opleidingsdeelname afhankelijk van de sector waarin men werkzaam is. De sectoren financiële activiteiten en verzekeringen, onderwijs en energie vormen de top drie van de best presterende sectoren.
  • Er is ook een genderkloof, generatiekloof, onderwijskloof en geboortekloof. De opleidingsdeelname gedurende twaalf maanden lag in 2020 hoger onder mannen dan onder vrouwen; was het hoogst bij de jongste leeftijdscategorie (25-34 jaar) en het laagst bij de 55-plussers; was hoger bij midden- en hooggeschoolden dan kortgeschoolden; en was hoger bij personen geboren in België dan personen geboren buiten België.
  • De COVID-19-survey van de Vlaamse Statistische Autoriteit komt grotendeels tot dezelfde bevindingen, behalve voor gender: vrouwen zouden tijdens de coronacrisis vaker deelgenomen hebben aan opleidingen over een lange periode, vooral in het kader van hun vrije tijd.
  • De COVID-19-survey gaat ook in op de motivatie om een opleiding te volgen. Globaal gezien volgden mensen het vaakst een opleiding om hun werk beter te doen of om bij te leren over een onderwerp dat hen interesseert. Ook het verbeteren van de carrièrevooruitzichten, verplichting door de werkgever en voor het plezier of ontspanning werden vrij vaak genoemd als redenen. Opnieuw zijn er verschillen merkbaar naargelang de kenmerken van de burger, onder meer in functie van gender, leeftijd, opleidingsniveau en gezinssamenstelling. Zo volgen kortgeschoolden vaker een opleiding in het kader van werk om de kans op een nieuwe job te verhogen dan hooggeschoolden.

Opleidingsinspanningen van werkgevers in Vlaanderen

Met de sociale balans beschikken we over informatie betreffende de vormingsinspanningen van de meeste Belgische bedrijven die personeel tewerkstellen. De meest recente gegevens zijn van 2019.

  • In 2019 werd 15,2% van de Belgische bedrijven geclassificeerd als ‘vormingsbedrijf’. Dat betekent dat die bedrijven enige vorm van voortgezette opleiding aan hun werknemers aanboden, formeel en/of informeel. Dat percentage is vrij stabiel sinds 2015.
  • 12,6% verschafte formele opleiding, 6,5% paste informele opleiding toe.
  • Vooral het aantal werknemers van een bedrijf is bepalend voor het aanbieden van opleiding: 91,7% van de bedrijven met meer dan 200 werknemers bood opleidingen aan de werknemers aan, terwijl onder bedrijven met 1 tot 9 werknemers slechts 7,5% van de ondernemingen dit deed.