Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stadsbos Bouwstenen voor klimaatadaptatie

Stadsbos

Een stadsbos is een koele plaats in het verstedelijkt gebied. Een stadsbos heeft een belangrijke recreatieve meerwaarde: wandelen, fietsen, spel, verpozen… Door het koele klimaat van het bos kan deze plek ook op warme dagen een rijk publiek gebruik accommoderen. Wanneer de stedelijke structuur in de omgeving van een bos op een intelligente manier is ontworpen – voldoende porositeit in de stedelijke omranding van het bos – kunnen bossen zorgen voor verkoelende briesjes tussen de koelere bosomgeving en de warmere stedelijke omgeving. Verder draagt een bos uiteraard ook bij tot een verhoogde biodiversiteit van de stedelijke omgeving.

Nationale bibliotheek, Parijs (FR)

De rivier de Aire werd in het verleden vervangen door een rechtgetrokken kanaal. De oude loop van de rivier was daardoor voor een groot deel verloren gegaan. Cruciaal aan het voorstel was de keuze om te werken met beide structuren: zowel het kanaal als de oude meanders krijgen een plek in het project. Het voorgestelde project voor de Aire zet tegelijk in op een nieuwe ruimte voor de rivier (een biologisch continuüm van meer dan 2 km) en op een nieuwe ‘rurale’ publieke ruimte door middel van het getransformeerde kanaal en de promenade. De waterloop vormt het uitgangspunt voor een tweeledige doelstelling. Enerzijds moet die ruimte bieden voor landbouwproductie, voor stedelijke ontwikkeling en voor recreatieve doeleinden, anderzijds moet die tegemoetkomen aan een noodzakelijk herstel van uitgestrekte en continue natuurlijke milieus. Het project gaat letterlijk om ‘herstel’ van het gebied: landschappelijke elementen – sloten, hagen, struwelen, moerassen – worden hersteld; vandaag zijn ze nagenoeg volledig verdwenen, maar ze zijn nog leesbaar op kaarten en historische documenten.

Ulap Platz, Berlijn (DE)

Een voormalig evenementenplein uit 1879 aan de Spree werd na de bombardering overwoekerd, de natuur nam de overhand. In 2005 wou de stad Berlijn de site aanpakken en aansluiten op de nieuwe context (nabij het nieuwe hoofdstation en in een administratief district). De interventie bestaat uit een subtiele zonering van het gebied, met respect voor het natuurlijke karakter dat het gebied de voorbije decennia had verworven. De inmiddels grote bomen (olm, linde, esdoorn...) werden behouden. Daarbij werd een ondergrond gecreëerd die refereert aan een stedelijk plein (banken op regelmatige afstand, vlakke ondergrond...).

Parkbos, Gent (BE)

Dit project betreft de realisatie van een multifunctionele groenpool (met recreatie, natuur, landbouw en bosontwikkeling) voor het grootstedelijk gebied Gent. Het stadsbos had nood aan een breed draagvlak en werd verankerd in een aantal ruimtelijke planningsprocessen, zoals het Ruimtelijke Structuurplan Gent (RSG). Dat bevat de globale visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Gent en werd in 2003 goedgekeurd. De kastelensite is erin opgenomen als een van de vier uit te bouwen groenpolen rond Gent. Het randstedelijk groengebied biedt vooral ‘zachte’ recreatiemogelijkheden voor de stedelingen. Maar het heeft nog andere belangrijke functies: duurzame landbouw, ondersteunende horeca, woningen, hoogwaardige kennisbedrijvigheid en actievere recreatie.

Oerliker Park, Zürich (CH)

Het Oerliker Park vormt een onderdeel van een groter landschapsplan voor de transformatie van een industriële zone naar een gemengd district met kantoren en woningen ten noorden van Zürich. Het park is opgezet als een structuur voor de bebouwing die later rondom zou volgen, en vertrekt vanuit volume i.p.v. van een open ruimte. Meer dan 1000 bomen zijn uitgezet op een grid met een centrale uitsparing. Het grid van 4x4m zal later worden uitgedund naar 8x8m.