Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klimaatmitigatie Lokaal energie- en klimaatbeleid

Klimaatmitigatie

Op deze pagina kunnen de Vlaamse steden en gemeenten een overzicht vinden van beschikbare data en tools, alsook praktische handleidingen en inspirerende voorbeelden relevant voor lokaal klimaatmitigatiebeleid.  

Datasets, tools & handleidingen per thema

Naast het onderstaande overzicht hebben we een meer gedetailleerd overzicht van lokale energie- en klimaatdata opgemaakt dat weergeeft welke data tot op welk niveau online beschikbaar is. U kan het document hier(PDF bestand opent in nieuw venster) downloaden.

  • Energiekaart
   De energiekaart(opent in nieuw venster) toont cijfers per gemeente over groene energie, energiecoöperaties, energiepremies, EPB en EPC.
  • Burgemeestersconvenant open datasets
   Deze open datasets vloeien voort uit de opmaak van de jaarlijkse CO2-inventarissen i.h.k.v. het Burgemeestersconvenant. Deze datasets bevatten cijfers over o.a. de jaarlijkse CO2-uitstoot, het energieverbruik en de lokale energieproductie in Vlaamse steden en gemeenten.
  • Fluvius Open Data
   Op Fluvius Open Data(opent in nieuw venster) vindt u datasets over netgebruikers en hun verbruik, Fluvius als leverancier, de energietransitie en de adoptie van nieuwe technologieën in Vlaamse steden en gemeenten.
  • Provincies.incijfers
   Provincies.incijfers(opent in nieuw venster) bevat een dashboard en databank met cijfers per gemeente of regio over o.a. leefmilieu en klimaat. Hier kan je ook kant- en klare rapporten vinden en grafieken of tabellen op maat maken.
  • Studie ‘Doorlichting lokale klimaatplannen in binnen- en buitenland (2022)
   Binnen deze studie onderzochten VITO en KMPG welke maatregelen uit lokale energie- en klimaatactieplannen effectief en vernieuwend zijn, en breder kunnen worden uitgerold naar lokale besturen in Vlaanderen. Er werden ook 14 goede voorbeelden geselecteerd en beschreven.
  • Maatregelentool emissiereductie
   De maatregelentool emissiereductie ondersteunt gemeenten en steden in Vlaanderen bij de opmaak van duurzame energie- en klimaatactieplannen zoals gevraagd binnen het Europese Burgemeestersconvenant.
  • Praktijkendatabank Klimaat
   In de praktijkendatabank klimaat(opent in nieuw venster) van Netwerk Klimaat (VVSG) kan een lokaal bestuur zich laten inspireren door goede praktijken uit heel Vlaanderen.
  • Lokaal Klimaatpactportaal
   Het lokaal klimaatpactportaal(opent in nieuw venster) toont de vooruitgang van de lokale besturen voor de 17 verschillende doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) doorheen de tijd.
  • Webinars Lokaal Energie- en Klimaatpact
   Webinars(opent in nieuw venster), georganiseerd door Netwerk Klimaat (VVSG), voor lokale besturen over de werven van het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP).
  • Webinars Energieke Vrijdagen
   Webinars(opent in nieuw venster), georganiseerd door Netwerk Klimaat (VVSG), voor lokale besturen waar telkens een relevant onderwerp aan bod komt binnen het thema Energie en Klimaat, van inspirerende voorbeelden tot concrete toepassingen.
  • Gemeente-Stadsmonitor
   De Gemeente-Stadsmonitor(opent in nieuw venster) is een omgevingsscanner die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad in beeld brengt. De monitor bevat meer dan 400 omgevingsindicatoren of -cijferreeksen die onderverdeeld zijn in verschillende thema’s waaronder ook energie, gebouwen en mobiliteit.
  • Stroomvoorspeller

   Hoeveel groene stroom verwachten we van de zonnepanelen en windmolens in elke gemeente? Voor hoeveel gezinnen volstaat dat en hoeveel CO2-uitstoot vermijden we hiermee? Is dat meer dan vorig jaar? Wordt vandaag of morgen een topdag? De stroomvoorspeller(opent in nieuw venster) weet het antwoord op al die vragen. Deze tool helpt provincies en gemeenten om het draagvlak voor groene energie verder uit te bouwen.

  • Zonnekaart
   Hoe geschikt zijn de daken in uw gemeente voor zonnepanelen of een zonneboiler? Bekijk de score van de daken van jullie gemeentegebouwen, en kom te weten wat zonnepanelen op jullie dak kunnen opbrengen. U kunt de zonnekaart(opent in nieuw venster) ook gebruiken voor communicatie naar de gezinnen en de ondernemingen in uw gemeente.

  • Zonnegids
   De zonnegids is een handleiding met concrete tips voor iedereen die samen voluit voor een groot nieuw zonneproject wil gaan.

  • Windgids
   De windgids is een praktisch instrument voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten die samen werk willen maken van een lokaal draagvlak voor nieuwe en lopende projecten.

  • Locatie windturbines
   Op basis van informatie uit de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen(opent in nieuw venster), later vervangen door de omgevingsvergunningaanvragen(opent in nieuw venster), wordt de locatie van aangevraagde windturbines op Geopunt weergegeven.

  • Hernieuwbare EnergieAtlas
   De hernieuwbare energieatlas geeft een inschatting van het hernieuwbare energiepotentieel tot op het grondgebied van een gemeente. Bekijk de kaart op Geopunt.

  • Groene energie en WKK voor burgers
   Wilt u de burger mee op de kar van de hernieuwbare energie krijgen? Op onze website vindt u heel wat interessante info die u kunt gebruiken voor de communicatie van uw lokaal bestuur.

  • Energiemarkt in cijfers
   Op Energiemarkt in cijfers (VREG)(opent in nieuw venster) is data over geleverde groene stroom & biogasinjectie per gemeente terug te vinden.

  • Energiedelen in een gebouw
   Met de Encyclopedie(PDF bestand opent in nieuw venster) en het Stappenplan(PDF bestand opent in nieuw venster) Energiedelen, opgemaakt door Th!nk E in opdracht van het Kenniscentrum Vlaamse Steden, krijgt een lokaal bestuur een praktische online gids aangereikt om te komen tot succesvolle projecten. Ze bevatten toegankelijke informatie over wat energiedelen nu precies is en hoe je kan starten met energiedelen in een gebouw.

  • BE-REEL!
   De focus van BE-REEL! ligt op het verhogen van de renovatiesnelheid van de residentiële woningen in België. Er is een leerplatform(opent in nieuw venster) beschikbaar dat o.a. een draaiboek voor de opmaak van een lokale lange termijn renovatiestrategie en een online basisopleiding voor eerstelijns renovatieadviseurs bevat. Daarnaast wordt er ook een overzicht gegeven van de demonstratieprojecten(opent in nieuw venster) in de steden Gent, Antwerpen, Mechelen en La Louvière.
  • EPB data
   Op de Datavindplaats(opent in nieuw venster) zijn verscheidene datasets over EPB-aangiftes terug te vinden.
  • EPC data publieke gebouwen
   Op de Datavindplaats(opent in nieuw venster) is een dataset over EPC-aangiftes van publieke gebouwen terug te vinden.
  • Handleiding EPC NR
   Netwerk Klimaat (VVSG) heeft een praktische wegwijzer(opent in nieuw venster) voor het opmaken van een EPC Niet-Residentieel voor lokale besturen opgemaakt.
  • Inspiratiekaart renovatiebeleid
   De inspiratiekaart renovatiebeleid(opent in nieuw venster) geeft voor elke gemeente een indicatie van de wijken of woningtypes met de hoogste energieverbruiken of slechtste energieprestaties en de socio-demografische samenstelling. De tool biedt een reeks handige cijfers én analyses voor elke gemeente, statistische sector of straatsegment.
  • Draaiboek Noodkoopfonds
   Netwerk Klimaat (VVSG) heeft een draaiboek(opent in nieuw venster) opgemaakt ter ondersteuning en inspiratie van lokale besturen die met het Noodkoopfonds aan de slag willen gaan. Dit draaiboek bevat voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten tussen OCMW - Energiehuis, verwerkersovereenkomsten, technische en maatschappelijke screening, communicatie voorbeelden…
  • Draaiboek Renovatieversneller appartementen
   In het draaiboek(opent in nieuw venster) Renovatieversneller appartementen, opgemaakt door de stad Gent en het energiehuis De Energiecentrale, is een stappenplan uitgewerkt om renovaties van gemeenschappelijke delen in appartementsgebouwen te stimuleren en versnellen. Het draaiboek bevat een aanpak om draagvlak bij mede-eigenaars te creëren, geleerde lessen en heel wat praktische sjablonen voor lokale besturen.
  • Dak in zicht
   Dak in zicht (Fluvius)(opent in nieuw venster) geeft de isolatiegraad van alle daken per gemeente weer.
  • Warmtekaart Vlaanderen 2019
   De warmtekaart Vlaanderen toont een overzicht van bestaande en geplande warmtenetten, warmtevraagdichtheid van elke gemeente, warmtevraagdichtheid per straatdeel, waar grootverbruikers zijn, en waar grote warmte-opwekkingsinstallaties zijn voor het jaar 2019.
  • Warmtenetkaart
   De warmtenetkaart (VREG)(opent in nieuw venster) biedt een overzicht van alle bestaande warmtenetten in Vlaanderen.
  • Warmtegids
   De warmtegids van Netwerk Klimaat (VVSG) en het VEKA is een praktisch instrument voor lokale besturen die mee hun schouders willen zetten onder de warmtetransitie.
  • Lokaal Warmteplan
   Op de website(opent in nieuw venster) van Netwerk Klimaat (VVSG) kunt u meer informatie vinden over de verschillende stappen voor het opmaken van een lokaal warmteplan en een voorbeeldbestek.
  • Warmtenetten
   Eveneens op de website(opent in nieuw venster) van Netwerk Klimaat (VVSG) vindt u een juridische leidraad warmtenetten en een voorbeeldbestek voor de participatieve uitrol van een warmtenet.
  • Inspiratiekaart warmtezonering
   De inspiratiekaart warmtezonering(opent in nieuw venster) helpt steden en gemeenten om voor hun grondgebied een opdeling te maken tussen enerzijds zoekzones waarin kansen liggen voor collectieve verwarming van gebouwen via een warmtenet en anderzijds zones waar de warmtevoorziening individueel georganiseerd zal worden.
  • Besparingsdoelstellingen en resultaten patrimonium en wagenpark van lokale besturen
   Binnen de energietransitie is de realisatie van energiebesparingen een belangrijke uitdaging. Van overheden wordt verwacht dat ze hierin een voortrekkersrol opnemen. Ook lokale besturen kunnen hier het verschil maken. Op onze website kan u meer informatie vinden over de besparingsdoelstellingen en de resultaten van de lokale overheden voor de periode 2019 - 2022.
  • SURE2050
   Op het leerplatform(opent in nieuw venster) van BE-REEL! is een leermodule beschikbaar ter ondersteuning bij de opmaak en uitvoering van een strategisch vastgoedplan voor publieke gebouwen.
  • Simulator HE en Flex publieke gebouwen
   In opdracht van Netwerk Klimaat (VVSG), ontwikkelde VUB - EVERGI een rekenmodel en simulator, gericht op het maximaliseren van het potentieel aan hernieuwbare energie op gemeentelijke daken inclusief energiedelen, toevoeging batterijopslag en/of laadinfrastructuur - warmte pomp. Deze gratis simulator werd door VEB geïntegreerd in Terra. Lees hier(opent in nieuw venster) hoe je van start gaat met de simulator.
  • Terra
   Terra(opent in nieuw venster) Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen (VEB) is een databank waarin alle gebouwen, gronden en energiegegevens van de publieke sector worden geïnventariseerd en opgevolgd.
  • Fluvius data & tools
   Fluvius beschikt over heel wat bruikbare data waarmee lokale besturen aan de slag kunnen. Op deze pagina(opent in nieuw venster) bundelt Fluvius informatie over energiemanagement, hun datadiensten en de platformen die ze ter beschikking stellen om die informatie te delen.
  • Inspirerende mobiliteitsmaatregelen
   Het initiatief Samen voor Zuivere Lucht geeft een overzicht(opent in nieuw venster) van inspirerende voorbeelden, acties en tools om als lokaal bestuur de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • Inspiratiegids Duurzame stedelijke logistiek
   In deze inspiratiegids(opent in nieuw venster) wordt aangetoond hoe verschillende vormen van logistiek een stuk duurzamer kunnen. Daarnaast bevat deze inspiratiegids veel tips en contactpunten: ideaal voor lokale besturen die zelf ook aan de slag willen gaan met duurzamere logistiek.
  • Leidraad Lokaal laden
   De leidraad(PDF bestand opent in nieuw venster) bundelt alle relevante en recente informatie over het laadpalenbeleid van de Vlaamse overheid voor de lokale besturen. In de leidraad ligt de focus op de uitrol van publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen op het openbare domein.
  • Milieuvriendelijke voertuigen
   Meer milieuvriendelijke voertuigen (en minder fijn stof) in uw gemeente? Op onze website vindt u alle info i.v.m. de voertuigen, oplaadpunten, de zero-emissiepremie, het Vlaams beleid, …
 • Steden en gemeenten hebben hoge ambities uitgesproken in de transitie naar meer energiezuinigheid en uiteindelijk klimaatneutraliteit. Om deze doelstellingen te behalen kunnen besturen eigen financiële middelen vrijmaken, maar deze zullen in de meeste gevallen niet volstaan. Netwerk Klimaat (VVSG) biedt een overzicht(opent in nieuw venster) van Europese en Vlaamse subsidieprogramma’s en steunmaatregelen waar lokale besturen beroep kunnen op doen.