Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelgeving Lokaal woonbeleid

Regelgeving

Op 1 januari 2021 werd de Vlaamse Wooncode omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen(opent in nieuw venster).

Bij deze codex hoort ook een Besluit Vlaamse Codex Wonen(opent in nieuw venster).

Codex

De Vlaamse Codex Wonen bevat de volgende regelingen:

 • de Vlaamse Wooncode
 • het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
 • het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
 • het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen
 • de subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners
 • de volgende aspecten uit het decreet grond- en pandenbeleid:
  • Het leegstandsregister
  • de activeringsprojecten en het activeringstoezicht
  • de regeling rond de verwezenlijking van een sociaal en een bescheiden woonaanbod

De codex is opgebouwd uit zeven boeken:

 • boek 1: inleidende bepalingen
 • boek 2: organisatie van het woonbeleid
 • boek 3: woningkwaliteit
 • boek 4: woonactoren
 • boek 5: instrumenten van het woonbeleid
 • boek 6: sociale huur
 • boek 7: slotbepalingen

Lees hier de volledige inhoudsopgave(PDF bestand opent in nieuw venster).

Uitvoeringsbesluit

Bij de Vlaamse Codex Wonen hoort één uitvoeringsbesluit. In dat besluit zijn 47 individuele besluiten van de Vlaamse Regering gebundeld. Het uitvoeringsbesluit is op dezelfde manier opgebouwd als de codex en bevat eveneens 7 boeken.

Bij het uitvoeringsbesluit horen 28 bijlagen:

 1. Groeipad programmatie sociaal woonaanbod in de periode 2009-2025
 2. Lijst van woonvernieuwingsgebieden
 3. Lijst van woningbouwgebieden
 4. Model van technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van zelfstandige woningen
 5. Model van technisch verslag voor het onderzoek van de kwaliteit van niet-zelfstandige woningen
 6. Model van technisch verslag voor het onderzoek van de kwaliteit van niet-zelfstandige woningen voor seizoenarbeiders
 7. Bouwtechnische en conceptuele richtlijnen voor de realisatie en instandhouding van sociale woningen en voor de infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten
 8. Lijst van de gemeenten, vermeld in artikel 4.41, tweede lid
 9. Reglement over de vrijwillige verkoop van sociale huurwoningen
 10. Modelstatuten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
 11. Modelstatuten van een naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk
 12. Reglement over de verkoop van niet-residentiële ruimten
 13. Typehuurovereenkomst 18 jaar
 14. Typehuurovereenkomst 9 - 18 jaar
 15. PPS-overeenkomst
 16. Inventaris van onroerende goederen, participaties en niet-projectfinancieringsgebonden rechten en verplichtingen die zijn overgedragen aan Vlabinvest apb
 17. Typehuurovereenkomst tussen huurder, verhuurder en OCMW
 18. Handvest voor behoorlijk bestuur voor erkende kredietmaatschappijen
 19. Lijst van gemeenten in cluster 1 en 2
 20. Model van akte voor de beslissing tot vestiging van het sociaal beheersrecht
 21. Model van akte voor de beëindiging van het sociaal beheersrecht
 22. Toewijzingsreglement sociale koopwoningen
 23. Toewijzingsreglement sociale kavels
 24. Reglement van de verplichtingen en sancties voor de kopers van sociale koopwoningen en sociale kavels
 25. Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen
 26. Typehuurovereenkomst (sociale verhuurkantoren)
 27. Kosten en lasten voor de huurder en de verhuurder
 28. Tabel met investeringsformules voor verrichten die bedoeld zijn om sociale huurwoningen ter beschikking te stellen