Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stemrechtenverdeling werkingsgebieden woonmaatschappijen Lokaal woonbeleid

Stemrechtenverdeling werkingsgebieden woonmaatschappijen

Sinds eind juni 2023 vormen alle sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied. Doordat er nieuwe werkingsgebieden zijn, kwam er ook een aangepaste verdeling van de stemrechten.

Meerderheid voor lokale besturen

Lokale besturen (meer bepaald die die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en tegelijk aandeelhouder zijn) moeten altijd over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen beschikken. Dit wil zeggen minstens 50% + 1 stem.

Op vrijdag 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de in de werkingsgebieden voor woonmaatschappijen gelegen gemeenten en OCMW’s definitief goed. Op 5 mei 2023 volgde nog een aanpassing.

Op 23 juni 2023 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat de bestaande werkingsgebieden voor woonmaatschappijen Vlaamse Ardennen-Oost en Vlaamse Ardennen-West samenvoegt tot een nieuw werkingsgebied ‘Vlaamse Ardennen’, dat volledig overeenstemt met de referentieregio. Het besluit voorziet eveneens in de vaststelling van de verhouding van de stemrechten in de te vormen woonmaatschappij tussen de gemeenten en OCMW’S die in het werkingsgebied Vlaamse Ardennen liggen. Ten slotte wordt via dit besluit de reeds erkende woonmaatschappij ‘Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen’ erkend voor het nieuwe werkingsgebied Vlaamse Ardennen.

Via 39 besluiten is nu de onderlinge verhouding van de stemrechten van gemeenten en OCMW’s per werkingsgebied dat uit meer dan één gemeente bestaat vastgelegd. De steden Gent en Antwerpen vormen telkens 1 werkingsgebied en zijn dus niet gevat door een specifiek besluit.

Besluit van de Vlaamse Regering per werkingsgebied

Stemrechtenverdeling wijzigen: procedure

Wanneer kan een aanvraag?

U kunt een aanvraag alleen indienen binnen het jaar na de eerste vernieuwde samenstelling van het bestuursorgaan van de woonmaatschappij die volgt op de lokale verkiezingen. In artikel 72 BVR van 17/12/21(opent in nieuw venster) vindt u de aanvraagprocedure. We raden u aan om alvorens een aanvraag in te dienen, daarvoor bij alle lokale besturen uit het werkingsgebied draagvlak te zoeken.

Hoe verloopt de procedure?

Een of meer lokale besturen die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en aandeelhouder zijn van de woonmaatschappij, kunnen bij het agentschap een gemotiveerd verzoek tot wijziging van de stemverhouding, vermeld in artikel 4.39/2, §2, tweede lid Vlaamse Codex Wonen van 2021(opent in nieuw venster), indienen. U vraagt dan om een eenvoudige herberekening op basis van de gewijzigde brondata, of om bijkomende of andere criteria voorstellen die bij de onderlinge verdeling van de stemrechten moeten worden gebruikt, waardoor correcties op korte termijn mogelijk zijn.

U bezorgt uw aanvraag met een beveiligde zending aan Wonen in Vlaanderen. Het agentschap bezorgt binnen veertien dagen na ontvangst een ontvangstbevestiging aan de initiatiefnemers. Wonen in Vlaanderen bezorgt een kopie van de aanvraag aan de gemeenten en OCMW’s die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, aandeelhouder zijn van de woonmaatschappij en de aanvraag niet hebben ondertekend. Die gemeenten en OCMW’s kunnen hun schriftelijke opmerkingen met een beveiligde zending aan het agentschap bezorgen binnen zestig dagen na de dag waarop ze de kopie van het verzoek hebben ontvangen.

Binnen honderdtwintig dagen na de dag waarop de initiatiefnemers de ontvangstbevestiging hebben ontvangen, brengt het agentschap alle lokale besturen die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en er aandeelhouder van zijn met een beveiligde zending op de hoogte van de beslissing. Een afschrift ervan gaat ook naar de woonmaatschappij en de toezichthouder. Als binnen die termijn geen beslissing wordt genomen, wordt het voorstel geacht te zijn geweigerd.

Algemeen juridisch kader

Op 9 juli 2021 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, dat het kader voor de vorming van de woonmaatschappij vastlegt. Op 10 september 2021 werd het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad(opent in nieuw venster).

Op 17 december 2021 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten over wonen(opent in nieuw venster) goedgekeurd.

Op 4 februari 2022 werden de 42 Besluiten van de Vlaamse Regering tot de vaststelling van de werkingsgebieden(opent in nieuw venster) goedgekeurd. (Kies bij ‘Type Document’ voor ‘BESLUIT’, en vul bij ‘Datum van afkondiging’ 2022-02-04 in. Klik op ‘Opzoeking’ en daarna op ‘Lijst’.)

Bijkomende informatie over de vorming van woonmaatschappijen en webinars

Alle informatie over het traject tot vorming van woonmaatschappijen is beschikbaar in de hub sociaal woonbeleid.

Meer informatie over de concrete stemrechtenverdeling kan u vinden in deze webinars.

De vragen en antwoorden uit de vragenrondes zijn terug te vinden in dit vraag- en antwoorddocument (versie 07/04/2022)(PDF bestand opent in nieuw venster).