Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woonwagenterreinen: subsidiëring Beleidsprioriteit 1: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

Woonwagenterreinen: subsidiëring

Wonen in Vlaanderen is bevoegd voor de subsidiëring van de kostprijs voor de verwerving, inrichting of uitbreiding van zowel een residentieel- als doortrekkersterrein of de renovatie van een woonwagenterrein.

Hieronder volgt een toelichting over de aanvraag van een subsidie in het kader van het Besluit Vlaamse Codex Wonen Boek 5, Deel 3 voor de verwerving, inrichting en uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners.

Wijziging subsidieaanvragen woonwagenterreinen

Vanaf 1 januari 2024 zullen initiatiefnemers geen nieuwe subsidies meer kunnen krijgen voor de verwerving, inrichting, uitbreiding en renovatie van woonwagenterreinen. Dit besliste de Vlaamse Regering tijdens de begrotingsbesprekingen voor de begrotingsopmaak 2024.

Keurde de minister van Wonen uw project voor 1 januari 2024 al principieel of definitief goed? Dan verandert er niets. U kunt uw project verder finaliseren, met het oog op een definitieve goedkeuring en voor de uitbetaling van subsidieschijven.

We communiceerden deze informatie op 9 november 2023 via nieuwsflash naar alle lokale besturen.

Algemeen

Wie kan initiatiefnemer zijn?

 • Gemeente, gemeentelijke EVA’s en Intergemeentelijke Samenwerkingsproject (IGS)
 • Provincie en provinciale EVA’s
 • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
 • Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM)

Ligging van het terrein

 • Ligt in een gezonde omgeving.
 • Gemakkelijk aansluitbaar op de bestaande infrastructuur.
 • Primaire voorzieningen van dagelijkse, commerciële, dienstverlenende en socioculturele aard zijn in de omgeving beschikbaar.

Advies lokaal woonoverleg

 • Nieuwe inplantingen of uitbreidingen van een bestaand woonwagenterrein worden voor de subsidieaanvraag besproken op het lokaal woonoverleg.
 • Op het lokaal woonoverleg wordt besproken op welke manier het woonwagenterrein tegemoetkomt aan de lokale behoeften en hoe de inspraak van de woonwagenbewoners zal gewaarborgd worden.

Verbintenissen

De initiatiefnemer verbindt er zich toe om:

 • Na het ontvangen van het saldo van de verwervingssubsidie, een ontwerpdossier in te dienen binnen de twee jaar.
 • Het terrein in te richten en in gebruik te nemen binnen het jaar na de voorlopige oplevering van de werken.
 • De subsidie terug te betalen (eventueel pro rata) als hij zich niet houdt aan de voorwaarden opgesomd in het besluit.
 • Geen woonwagens toe te laten groter dan 200 m³ op residentiële woonwagenterreinen.
 • Geen woonwagens toe te laten groter dan 150 m³ op doortrekkersterreinen.
 • Een overeenkomst te sluiten met het gemeentebestuur of het OCMW voor het beheer van het terrein indien de initiatiefnemer de VMSW of een SHM is.
 • De woonwagenbewoners te sensibiliseren inzake de kwaliteit van hun woonwagen aan de hand van een richtinggevend technisch verslag.

Verwerving van gronden

Volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidie:

 • De prijs of de onteigeningsvergoeding.
 • De registratie en notariskosten.
 • De kosten voor de opmeting van het goed.
 • De kosten voor het grondmechanisch en milieutechnisch onderzoek.

Subsidiepercentage

 • De subsidie voor de verwerving bedraagt 100% van de aankoopprijs, maar beperkt tot de raming opgemaakt door de Vlaamse commissarissen.
 • In geval van echt op erfpacht of recht van opstal bedraagt de subsidie 25 % van de raming opgemaakt door de Vlaamse commissarissen voor maximaal 40 jaar. Voor ieder bijkomend jaar wordt de subsidie verhoogd met een half procentpunt.
 • Als een rechter de onteigeningsvergoeding vaststelt, wordt deze in aanmerking genomen.

Samenstelling subsidieaanvraag

 • De beslissing van de initiatiefnemer tot verwerving van de grond.
 • Het verslag van het lokaal woonoverleg.
 • Uittreksel kadastraal legger en een kadastraal plan.
 • Een liggingsplan schaal 1/10.000.
 • De raming van de Vlaamse commissaris, het compromis voor de aankoop of de optie tot aankoop, of de onteigeningsvergoeding zoals vastgesteld door de rechter.
 • Een stedenbouwkundig attest.

Betaling van de subsidie

 • Na de principiële toekenning van de subsidie door de minister.
 • Het saldo bij de toekenning van de definitieve subsidie.

De inrichting van nieuwe terreinen of de uitbreiding van standplaatsen

Oppervlakte van de standplaats

 • Residentiële woonwagenterreinen: minimaal 150 m² en maximaal 250 m².
 • Doortrekkersterreinen: minimaal 100 m² en maximaal 200 m².

Minimale uitrusting van de standplaats

 • De toegangswegen zijn verhard en voldoende breed.
 • Iedere standplaats van een residentieel woonwagenterrein beschikt over een individueel dienstgebouw.
 • Standplaatsen van een doortrekkersterrein kunnen uitgerust worden met een collectief dienstgebouw.
 • Elke standplaats is uitgerust met aansluitingsmogelijkheden op het elektriciteits-, aardgas- en drinkwaternet.
 • Standplaatsen en dienstgebouwen zijn aangesloten op een rioleringsnet of eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Subsidiepercentage

 • De subsidie voor de inrichting of uitbreiding bedraagt 100% van de kosten, evenwel beperkt tot 55.000 €/standplaats (exclusief BTW). Dit bedrag wordt jaarlijks in januari aangepast aan de ABEX-index.
 • De subsidie wordt verhoogd met 7% voor de algemene kosten.

Renovatie

Voorwaarden voor de werken

 • Hebben betrekking op de infrastructuur, op de collectieve of individuele dienstgebouwen of op de technische uitrusting van het woonwagenterrein of de dienstgebouwen.
 • Gebeuren voor het volledige woonwagenterrein of voor alle standplaatsen of dienstgebouwen die in dezelfde fase zijn gerealiseerd.

Subsidiepercentage

 • De subsidie voor de inrichting of uitbreiding bedraagt 90% van de kosten, evenwel beperkt tot 55.000 €/standplaats (exclusief BTW). Dit bedrag wordt jaarlijks in januari aangepast aan de ABEX-index.
 • De subsidie wordt verhoogd met 7% voor de algemene kosten.

Samenstelling aanvraagdossier inrichting, uitbreiding en renovatie en de betaling van de subsidie

De subsidie wordt toegekend bij ministerieel besluit na het indienen van het ontwerpdossiers en wordt aangepast op basis van de aanbesteding. Voor het technisch nazicht van de ontwerpdossiers wordt er beroep gedaan op de expertise van deskundigen bij de VMSW.

Samenstelling ontwerpdossier

 • De beslissing van de initiatiefnemer van het project met de goedkeuring van het bedrag van de raming van de werken en de gekozen gunningswijze.
 • Indien het terrein door meerdere initiatiefnemers wordt ingericht, een beslissing waarbij een initiatiefnemer wordt gemachtigd om op te treden.
 • Het verslag van het lokaal woonoverleg.
 • Een liggingsplan schaal 1/10.000.
 • Een verklaring van eigendom (indien er geen verwervingssubsidie werd toegekend).
 • Het ontwerpdossier (bestek met gedetailleerde meetstaat / offerteformulier / plannen / gedetailleerde raming).
 • Een stedenbouwkundige attest.

Samenstelling gunningsdossier

 • PV van opening van de biedingen.
 • Het aanbestedingsverslag.
 • De bindende adviezen en vergunningen, zoals de omgevingsvergunning.
 • De originele inschrijvingen.
 • Een kopie van de gekozen inschrijving.
 • Een vergelijkingstabel van de aangeboden eenheidsprijzen.
 • De goedkeuring van de gekozen inschrijving door de initiatiefnemer.
 • De verbintenis om een contactpersoon aan te duiden die als aanspreekpunt fungeert voor de woonwagenbewoners.
 • Als de initiatiefnemer de VMSW is of een SHM, een overeenkomst m.b.t. het beheer met de gemeente of OCMW.

De betaling van de subsidie

De subsidie voor de inrichting en renovatie wordt als volgt betaald:

 • Een eerste voorschot van 30 % na overlegging van het aanvangsbevel en de borgstelling.
 • Een tweede voorschot van 30 % als de uitgevoerde werken meer dan 75 % van het eerste voorschot bedraagt.
 • Een derde voorschot van 30 % als de uitgevoerde werken meer dan 75% van het eerste en tweede voorschot bedraagt.
 • Het saldo wordt uitbetaald na de goedkeuring van de eindafrekening.

Beheer van woonwagenterreinen

Het beheer van de woonwagenterreinen is in handen van de initiatiefnemer. Hij stelt hiertoe een toezichter aan en stelt een huishoudelijk reglement op.

Subsidieaanvragen worden ingediend bij:

 • Wonen in Vlaanderen
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 40
  1000 Brussel
  postadres vanaf 1 januari 2024: Koning Albert II laan 15 bus 253, 1210 Brussel.

Meer informatie

Nuttige links