Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep voor laadinfrastructuur voor stedelijke logistiek, vracht en bussen

Projectoproep voor laadinfrastructuur voor stedelijke logistiek, vracht en bussen

Ook in 2023 lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor CPT-projecten, die gesubsidieerd worden ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. De projectvoorstellen dient u per mail in, ten laatste op 31 maart. De oproep richt zich op laadinfrastructuur voor bestelwagens, vrachtwagens en bussen.

Welke laadinfrastructuur komt in aanmerking?

 • Stap 1

  Laadinfrastructuur voor bestelwagens met het oog op emissievrije stedelijke logistiek, op plaatsen die niet behoren tot het publiek domein

  Laadinfrastructuur die valt onder Artikel 4, punt 1 van het ministerieel besluit

  Het gaat om laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor bestelwagens die niet publiek toegankelijk hoeft te zijn. Ze wordt hoofdzakelijk toegepast om stadskernen emissievrij te beleveren. Dit beperkt zich niet enkel tot centrumsteden. Onder bestelwagens vallen alle voertuigen die als hoofddoel hebben om goederen te vervoeren of diensten te leveren met een MTM lager dan 4,25 ton.

  Alle sectoren (afval, bouw, horeca, kleine leveringen B2B en B2C, food retail, non-food retail, servicediensten en installatie en facilitaire leveringen, ...) komen in aanmerking om gebruik te maken van deze oproep.

 • Stap 2

  Laadinfrastructuur voor hoog vermogen voor bestelwagens met oog op emissievrije stedelijke logistiek, op het publiek domein; waarbij er al dan niet een privaatrechtelijke rechtspersoon is die een zakelijk recht heeft op een deel van het publiek domein

  Laadinfrastructuur die valt onder Artikel 4, punt 2 van het ministerieel besluit

  Het gaat om publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor bestelwagens. Ze wordt hoofdzakelijk toegepast om stadskernen emissievrij te beleveren. Dit beperkt zich niet enkel tot centrumsteden. Onder bestelwagens vallen alle voertuigen die als hoofddoel hebben om goederen te vervoeren of diensten te leveren met een MTM lager dan 4,25 ton.

  Alle sectoren (afval, bouw, horeca, kleine leveringen B2B en B2C, food retail, non-food retail, servicediensten en installatie en facilitaire leveringen, ...) komen in aanmerking om gebruik te maken van deze oproep.

  De laadinfrastructuur bevindt zich op een terrein waarbij er al dan niet een privaatrechtelijke rechtspersoon is, die een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein;

  Voor locaties die eigendom zijn van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is toelating nodig van de concessionaris. Deze stemt voorafgaand aan het indienen de plannen af met AWV.

 • Stap 3

  Laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische vrachtwagens en bussen op openbaar domein

  Laadinfrastructuur die valt onder Artikel 4, punt 3 van het ministerieel besluit

  De laadinfrastructuur bevindt zich op een terrein waarbij er al dan niet een privaatrechtelijke rechtspersoon is, die een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein;

  Voor locaties die eigendom zijn van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is toelating nodig van de concessionaris. Deze stemt voorafgaand aan het indienen de plannen af met AWV.

  Laadinfrastructuur voor bussen in eigendom van De Lijn komt niet in aanmerking.

 • Stap 4

  Laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische vrachtwagens en bussen op privaat domein

  Laadinfrastructuur die valt onder Artikel 4, punt 4 van het ministerieel besluit

  Hieronder valt laadinfrastructuur op privaat domein die gebruikt wordt door vrachtwagens en/of bussen.

  Laadinfrastructuur voor bussen in eigendom van De Lijn komt niet in aanmerking.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE).

Hoe worden de CPE’s bepaald?

 • Een laadpaal met een beperkt vermogen (3-11 kW) komt overeen met 1 CPE. Bij een laadpaal met een hoger vermogen (22kW) zijn dat 2 CPE, bij een AC-snellaadpunt (43 kW) zijn dat 4 CPE, bij een DC-snellaadpunt (50 kW tot minder dan 150 kW) zijn dat 5 CPE en bij een ultrasnellaadpunt (150 kW en meer) zijn dat 10 CPE. Een laadpaal van 300 kW telt voor 20 CPE.
 • Indien er bij snelladers meerdere laadpunten aan één laadpaal zijn, telt het aantal CPE per punt, maar enkel voor die punten waaraan gelijktijdig kan worden geladen en waar daar ook parkeerruimte voor voorzien is. Daarbij wordt ook het piekvermogen van de laadpaal in overweging genomen (bv. een ultrasnellader van 300 kW met twee laadpunten van 150 kW telt voor 20 CPE).

Welke kosten komen in aanmerking?

Alleen de investeringskosten voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur komen in aanmerking voor projectsteun. We hebben het dan over de laadinfrastructuur zelf, de bekabeling, een eventuele verzwaring en de nodige aanpassing van de elektriciteitsinstallatie en de plaatsingskosten.

Voor projecten rond laadinfrastructuur voor vrachtwagens komen eveneens het reservatiesysteem en de bijhorende fysieke barrières om parkeerplaatsen te reserveren in aanmerking.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

Studie-, overhead-, exploitatie- en operationele kosten komen NIET in aanmerking. Verder zijn ook de kosten voor alle grondwerken, die niet rechtstreeks nodig zijn voor het plaatsen van de laadpaal, uitgesloten. De kosten voor het aanbrengen van signalisatie en voor de (her)aanleg van parkeerplaatsen zijn eveneens uitgesloten. Ook de kosten voor de aanleg van pv-installaties komen niet in aanmerking.

Termijnen

De projectoproep volgt deze procedure:

 1. Projecten worden ingediend ten laatste op 31 maart 2023.
 2. Het Departement MOW beoordeelt de projecten en doet een voorstel m.b.t. de selectie van projecten die ondersteund kunnen worden.
 3. De minister beslist over de te subsidiëren projecten.
 4. De geselecteerde projecten worden in een kennisgeving bekendgemaakt (naar verwachting in mei 2023).
 5. De projecten vangen ten laatste 3 maanden na de kennisgeving aan (een afwijking is mogelijk mits afdoende motivatie).
 6. De projecten worden afgerond maximaal 24 maanden na de kennisgeving. De projectuitvoerder voorziet in een eindrapport.

Enkel projecten die gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest na 31 maart 2023 komen in aanmerking voor de projectsubsidies.

Dit betekent dat enkel de uitgevoerde werken, gemaakte kosten en gedane betalingen van na 31 maart 2023 in aanmerking komen voor de berekening van de projectsubsidies.

Uitgevoerde werken, gemaakte kosten en gedane betalingen van vóór de kennisgeving kunnen niet in rekening worden gebracht. Voorbereidende stappen, zoals het aanvragen van een vergunning, toestemming bekomen van de eigenaar of concessionaris kunnen wel al gezet worden.

De projecten hebben een maximale looptijd van 2 jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

Voor projectvoorstellen die ingediend werden bij de CPT-project call die afgesloten werd op 15 september 2022, kunnen uitgaven gedaan worden vanaf 23 december 2022.

Beoordeling

Beoordeling van de projecten

De projecten die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het ministerieel besluit worden beoordeeld op basis van:

 • bijdrage aan de doelstellingen uit het beleidskader;
 • de haalbaarheid en resultaatgerichtheid.

Deelname aan onderzoek

De indieners van steunaanvragen stemmen ermee in om ten laatste in 2025 deel te nemen aan een onderzoek naar het gebruik van de laadinfrastructuur, onder meer met het oog op het delen van best practices. Ze stellen daartoe de noodzakelijke data, waaronder gebruiksdata, ter beschikking. Commercieel gevoelige informatie zal hierbij vertrouwelijk worden behandeld.

Projectaanvraag indienen

Alle aanvragen worden per mail ingediend. Het is belangrijk om het formulier volledig en correct in te dienen en alle gevraagde informatie aan te leveren. Aanvragen die omwille van onduidelijke en onvolledige informatie niet beoordeeld kunnen worden, komen niet in aanmerking voor steun. Aanvragen worden pas als volledig beschouwd als het aanvraagformulier samen mét alle gevraagde bijlagen ingediend zijn.

U ondertekent het formulier digitaal met een geavanceerde handtekening. Dat kan bijvoorbeeld met ‘Adobe Sign’. Vervolgens stuurt u het ondertekende aanvraagformulier(Word bestand) samen met alle bijlagen in één mail naar: cpt.subsidieaanvraag@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Bekijk goed onder welke categorie uw project valt zodat u weet welke informatie en bijlagen opgevraagd worden.

 • Stap 1

  Algemene info over het project

  De start- en opleverdatum van het project en een eventuele motivatie om het project later te starten dan 3 maand na de kennisgeving van de goedkeuring.

  Let er op dat je een realistische einddatum voor oplevering opgeeft. De opleverdatum geldt ook als indienmoment van het eindrapport.

 • Stap 2

  Specifieke info over het project

  Specifieke info over het project wordt ingevuld op het aanvraagformulier(Word bestand). Het gaat om:

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de laadinfrastructuur zal worden aangewend.
  • Een beschrijving van de activiteiten die zich afspelen binnen de kerngebieden van steden en gemeenten indien u indient onder de categorie ‘emissievrije belevering van stedelijke kernen’
  • Een beschrijving van het wagenpark dat gebruik zal maken van de infrastructuur;
  • Een beschrijving van de afstemming van de laadcycli op de logistieke activiteiten of busactiviteiten;
  • Een beschrijving van de externe gebruikers die u voor ogen hebt, en een overzicht van de momenten (per uur per dag) ze toegang hebben tot de laadinfrastructuur.
 • Stap 3

  Bijlagen

  Aansluitend aan het formulier worden volgende bijlagen voorzien:

Ministrieel besluit

Aan de basis voor de CPT-call 2023 ligt dit ministerieel besluit(PDF bestand opent in nieuw venster).

Vragen?