Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvullende reglementen - Procedures en bekendmaking (Loket voor lokale besturen)

Aanvullende reglementen - Procedures en bekendmaking (Loket voor lokale besturen)

Aanvullende reglementen (AR) worden overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) via het Loket voor lokale besturen(opent in nieuw venster) (digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur). Om te garanderen dat het departement de aanvullende reglementen correct verwerkt, is het belangrijk om de reglementen onder de juiste categorie te melden.

Onderstaand vindt u informatie over de categorisering van AR, de bevoegdheid en uitleg over de inwerkingtreding. Ook de bekendmaking van de AR die hierop volgt wordt kort toegelicht. 

Loket voor lokale besturen (digitaal loket)

Alle reglementen en verordeningen moeten overeenkomstig het decreet lokaal bestuur (correct) gemeld worden in het Loket voor lokale besturen(opent in nieuw venster) (digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur).

Om het digitaal loket op te starten, moet u over de nodige toegangsrechten(opent in nieuw venster) beschikken. De lokale beheerder in de gemeente kan de nodige rechten geven.

Raadpleeg de uitgebreide handleiding over meldingen(opent in nieuw venster) in het loket voor lokale besturen.

Om het AR correct te kunnen verwerken, is het van groot belang om het dossier in de juiste categorie onder te brengen (zie verder). Het Departement MOW downloadt de AR rechtstreeks uit het digitaal loket en start zo nodig een goedkeuringsprocedure op.

Categorieën AR en de geldende procedures

De gemeente kan AR opmaken voor alle openbare wegen op haar grondgebied, met uitzondering van de autosnelwegen.

Er zijn in totaal 4 categorieën waartoe het gemeentelijk aanvullend reglement op het wegverkeer (AR) kan behoren afhankelijk van de beheerder en de context van de openbare weg(en) in kwestie. Afhankelijk van welke wegen opgenomen worden in het besluit wordt het AR ter kennisgeving of ter goedkeuring overgemaakt. De inwerkingtreding hangt daarmee samen.

Kennisgeving
Kennisgeving, met mogelijkheid tot schorsing of vernietiging
Goedkeuring
Goedkeuring

In beginsel is het de gemeenteraad die de gemeentelijke AR opmaakt, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen.

A.d.h.v. van het overmaken van een delegatiebesluit aan het Departement MOW kan dit worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Bekendmaking

Geregeld door het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017(opent in nieuw venster):

  • De burgemeester maakt de verordeningen – incl. de inhoud ervan – bekend via de webtoepassing van de gemeente (art.286).
  • De bekendmaking gebeurt binnen 10 dagen nadat de beslissing genomen is (art. 287).
  • De reglementen kunnen in werking treden de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is (art.288).

Verder bepaalt het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur van 20 april 2018(opent in nieuw venster), dat de verordeningen raadpleegbaar zijn via de webtoepassing van de gemeente gedurende minstens de tijd dat de verordening geldig is (art.2).

AR blijven met andere woorden minstens op de website raadpleegbaar tot het moment dat ze worden gewijzigd of opgeheven, dit in het kader van een transparant bestuur.

In functie van

  • raadpleegbaarheid van de motivering van de maatregelen
  • rechtszekerheid met betrekking tot welke regels op een bepaald moment van toepassing waren

is het aangewezen om AR – ook na wijziging of opheffing – raadpleegbaar te houden op de gemeentelijke website. In elk geval moet meteen duidelijk zijn welke de actuele versie van het AR is, en welke de historische versies zijn.