Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvullende reglementen op het wegverkeer (AR) opmaken

Aanvullende reglementen op het wegverkeer (AR) opmaken

AR leggen verplichtingen op aan weggebruikers en moeten voor iedereen op een eenvoudige manier te raadplegen zijn. De info op deze pagina ondersteunt lokale besturen bij de opmaak van een AR.

De toepassing Interactieve Reglementen Gelinkt Notuleren (IRGN)(opent in nieuw venster) ​​​​​​ondersteunt u als lokaal bestuur bij de opmaak van aanvullende reglementen op het wegverkeer (meer info op deze pagina).

Onderdelen van een AR

Elk AR begint met vermelding van de titel, het bevoegde orgaan binnen de gemeente (gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen), de datum en samenstelling van de zitting.

Verder is het AR opgebouwd uit een overwegend gedeelte en een beslissend gedeelte. Het beslissend gedeelte bevat een artikelsgewijze opsomming van de maatregelen, aangevuld met enkele andere bepalingen.

 1. Overwegend gedeelte
 • Wettelijke randvoorwaarden
 • Motivering
 • Wegbeheerders
 1. a ) Beslissend gedeelte - Verkeersmaatregelen
 • Maatregel
  • Tijdelijke verkeersmaatregelen (voorbeelden, vs. signalisatievergunning, bij werken,...)
 • Locatie
  • Maatregelen m.b.t. het kruispunt van een gemeente- en een gewestweg

  • Gebiedsdekkende maatregelen

  • Gemeentegrensoverschrijdende maatregelen

 • Signalisatie
  • Verkeerlichten
  • Verkeersborden
  • Wegmarkeringen
   • Signalisatie die geen AR vereist
 1. b) Beslissend gedeelte - Andere bepalingen

Extra tips bij de opmaak

Een AR begint met een overwegend gedeelte dat vastlegt waarom de gemeente het reglement opstelt en welke de wettelijke randvoorwaarden zijn.

Regelgeving / juridische grond
Context / feiten / argumentatie
Gemeente of gewest

Het eigenlijke besluit bevat de artikelsgewijze opsomming van de genomen maatregelen, waarbij elk artikel zich beperkt tot een beschrijving van:

 • de maatregel (wat wordt er ingevoerd?);
 • de locatie van de maatregel (waar wordt die ingevoerd?);
 • de signalisatie (hoe wordt dit aangeduid?).

Bijvoorbeeld:

Artikel 1:

Op het Heldenplein, vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 3 geldt:

 • het parkeren is verboden;
 • de parkeerreglementering geldt over een afstand van 10 m.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E1
 • GXc
Wat wordt er ingevoerd?
Waar wordt de maatregel ingevoerd?
Hoe wordt de maatregel aangeduid?

Neem naast de artikelsgewijze opsomming van de maatregelen ook een opheffingsbepaling op die aangeeft welke voorgaande AR worden vervangen (zie Extra tips).

Vermeld in het afsluitend artikel of het AR ter kennisgeving, dan wel ter goedkeuring wordt overgemaakt aan het Departement MOW (zie voor meer info Aanvullende reglementen - Procedures en bekendmaking ).

Tot slot moeten gemeentelijke AR, net als elk ander gemeenteraadsbesluit of besluit van het college van burgemeester en schepenen, van de nodige handtekeningen van de daartoe bevoegde personen voorzien zijn. Hiervoor gelden de algemene bepalingen in het decreet lokaal bestuur(opent in nieuw venster) (art.276 en volgende).

Extra tips bij de opmaak

Algemeen zijn volgende tips aangewezen bij de opmaak van AR.

Tool ter ondersteuning bij de opmaak

Vragen ?

Voor vragen rond AR kunnen lokale overheden terecht bij het team verkeersveiligheid van het Departement MOW via aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be.

Vragen over het digitaal loket kunnen gemeenten rechtstreeks overmaken aan de helpdesk van de toepassing via loketlokaalbestuur@vlaanderen.be.