De leidraad voor het sturen van verkeersstromen bundelt alle beschikbare informatie en reikt handvaten aan waarmee wegbeheerders en politiediensten verkeerstromen kunnen sturen en ook de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid garanderen.

De Vlaamse overheid adviseert om deze leidraad zoveel mogelijk toe te passen zodat weggebruikers in Vlaanderen de verschillende maatregelen herkennen, begrijpen en kunnen toepassen.

Levend document, op maat van wegbeheerders en politiediensten

Deze leidraad werd opgemaakt op vraag van wegbeheerders en de politie. Welke verkeersborden kunt u gebruiken om doorgaand (vracht)verkeer te weren? Wat zijn de mogelijke combinaties met onderborden? En hoe kunt u deze verkeersstromen handhaven via bijvoorbeeld ANPR-camera’s? Het Departement MOW ziet deze leidraad als een ‘levend document’. Bij wijzigingen in de wetgeving, nieuwe inzichten of waardevolle feedback van wegbeheerders zal het document worden aangepast.

Veel meer dan het plaatsen van verkeersborden

Om ongewenste verplaatsingen van bepaalde categorieën voertuigen of weggebruikers tegen te gaan, maken wegbeheerders vaak gebruik van verkeersborden. Deze leidraad toont dat er ook andere opties zijn om ongewenst verplaatsingsgedrag aan te pakken en gewenst verkeer te stimuleren.

 • Het voorkomen van gemotoriseerde verplaatsingen (over de weg): via ruimtelijke ingrepen en het stimuleren van duurzame vervoermiddelen zoals een goede fietsinfrastructuur.
 • Het sturen van gemotoriseerde verplaatsingen: via wegencategorisering, duidelijke bewegwijzering, navigatiesystemen met recente verkeersinformatie, circulatiemaatregelen zoals éénrichtingsverkeer …
 • Het vertragen/versnellen van verplaatsingen: via maatregelen die sluiproutes minder aantrekkelijk maken of die de doorstroming op de gewenste route verbeteren.
 • De toegang verbieden/beperken via infrastructuur: via paaltjes, straatmeubilair en onthardingsprojecten of d.m.v. verkeersborden.

Belangrijke aandachtspunten

Bij het toepassen van de verschillende oplossingen zijn de volgende aandachtspunten belangrijk.

 • Breng het probleem in kaart
  Om de nodige maatregelen te kunnen selecteren en beoordelen is het essentieel om vooraf de bestaande én de gewenste situatie te beschrijven.
 • Overleg met alle partners
  Om tot een gedragen oplossing te komen, is het noodzakelijk om te overleggen met lokale bewoners en bedrijven, naburige gemeenten én de vervoerregio.
 • Volg het wettelijk kader
  De huidige regels worden opgelijst én er wordt vooruitgeblikt op de nieuwe regelgeving.
 • Handhaving als sluitstuk
  Het succes van de ingestelde maatregelen wordt mee bepaald door de handhaving. Afstemming tussen bestuur en politie is daarvoor van groot belang.

Vragen?

Heeft u vragen over deze leidraad? Stuur dan een mail naar aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).