Gedaan met laden. U bevindt zich op: Contract voor ophaling van restafval bij bedrijven

Contract voor ophaling van restafval bij bedrijven

Bedrijfsrestafval is de restcategorie van bedrijfsafval die geen recycleerbaar materiaal meer bevat (vergelijkbaar met het restafval in huisvuilzakken van gezinnen). Bedrijven in Vlaanderen moeten voor dat bedrijfsrestafval een contract hebben afgesloten met een afvalinzamelaar(opent in nieuw venster).

 • In dat contract wordt ook informatie opgenomen over de andere afvalfracties die gescheiden aangeboden moeten worden, ook al worden die fracties niet opgehaald door de inzamelaar van het bedrijfsrestafval.
 • Belangrijk is dat in het contract duidelijk vermeld wordt wat kan en wat niet kan wat betreft het samenvoegen van afvalfracties in één recipiënt. Droge, niet-gevaarlijke afvalfracties mag u enkel samenvoegen in een 'multicontainer'
  • als de afvalsoorten elkaar niet vervuilen
  • en als de multicontainer wordt overgebracht naar een sorteerinrichting waar de samengevoegde fracties terug worden uitgesorteerd in de afzonderlijke fracties.
   Bespreek dit met uw afvalinzamelaar. Afhankelijk van zijn werkwijze en sorteerproces zijn verschillende combinaties mogelijk. Dat betekent niet dat u voor alle (selectieve) fracties met dezelfde restafvalinzamelaar moet werken.
 • De vorm van het contract is vrij. De OVAM stelt voor om een standaardtekst op te nemen:
  • in uw handelscontract
  • in een addendum/bijlage bij uw handelscontract
  • of in een apart opgemaakt contract.
   Via elektronische weg is ook mogelijk. Feit is dat het juridisch in orde moet zijn en dat beide partijen ondertekenen.

Ophaling door gemeente?

 • Als het bedrijfsrestafval kan worden opgehaald met de gemeentelijke inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen (maximaal 4 restafvalzakken van 60 liter of één container van 240 liter per tweewekelijkse ophaling), dan is het niet verplicht om een contract af te sluiten.
 • Als de gemeente een aparte ronde organiseert voor bedrijfsafval, dan is het verplicht om een contract af te sluiten tussen het bedrijf en de gemeente.