agentschap Informatie Vlaanderen

Informatie Vlaanderen heeft de volgende taken:

 • beleidsondersteuning op het vlak van digitalisering, informatieverwerving, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, dienstenintegratie, elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer en het openbare archiefwezen
 • vanuit het standpunt van de gebruiker digitale informatie en diensten creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten
 • oplossingen realiseren samen met de overheidsdiensten, ondernemingen en organisaties die de informatie op de juiste plaats in de bedrijfsprocessen brengen met het oog op de creatie van maximale meerwaarde
 • de interactie met de burgers, ondernemingen en organisaties organiseren via een uniek informatiepunt met geïntegreerde kanalen en daartoe de dienstverlening herdenken en voor de kwaliteitstoets zorgen
 • burgers, ondernemingen en organisaties via het informatiepunt wegwijs maken in het overheidslandschap en hen een centraal informatie- en documentatiepunt aanbieden
 • overheidsdiensten ondersteunen in hun contacten met burgers, ondernemingen en organisaties
 • interactieve begeleiding en ondersteuning bieden aan burgers, ondernemingen en organisaties voor het gebruik van digitale informatie en diensten van de instanties
 • diensten, ondersteuning en kennisoverdracht bieden aan overheidsdiensten om hun interne werking, dienstverlening en processen te vereenvoudigen en te digitaliseren
 • een centraal gegevensuitwisselingsplatform organiseren waar overheidsdiensten informatie over hun producten en diensten kunnen aanbieden en hun diensten onderling kunnen integreren
 • bedrijfsinformatie van de overheidsdiensten verzamelen en ter beschikking stellen, zoals personeel, organisatie, wetsmatiging, ICT, e-government, facilitair management, vastgoed en overheidsopdrachten
 • het beleid betreffende het openbare archiefwezen uitvoeren
 • de archiefzorg en het archiefbeheer ondersteunen
 • een gezamenlijk bestand met wegwijsinformatie en eerstelijnsinformatie van en over de instanties, zoals de productencatalogus, uitbouwen, beheren en ontsluiten
 • zorgen voor het efficiënte, effectieve en kostendelende gebruik van geografische data via een gemeenschappelijke infrastructuur voor geografische informatie
 • meewerken aan een geografisch informatiebeleid conform het GDI-decreet (Geografische Data Infrastructuur) en het GRB-decreet (Grootschalig Referentiebestand)
 • een digitaal kader scheppen en daartoe financiële of andere stimulansen aan overheidsdiensten geven voor de ondersteuning van de uitbouw van informatie-infrastructuur
 • de nodige kanalen rond interne werking van de overheden in Vlaanderen (zoals Overheid.vlaanderen.be en intranet.vonet.be) inrichten, de strategie bepalen en bewaken, in nauwe samenwerking met de betrokken entiteiten.
Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 30
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail
Website
Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail
Website

Contactpersonen

Barbara Van Den Haute
administrateur-generaal
William Schoenmakers
data protection officer