Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen heeft als opdracht het interne controlesysteem van de Vlaamse administratie en van de lokale besturen te evalueren en aanbevelingen hierover te formuleren.

Bij het evalueren van de interne controle is de focus het beoordelen van:

 • het bereiken van de doelstellingen
 • het naleven van wetgeving en procedures
 • de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
 • het efficiënt en economisch gebruik van middelen
 • de bescherming van activa
 • het voorkomen van fraude.

Audit Vlaanderen:

 • evalueert de organisatie- en procesbeheersing van
  • de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse administratie (interne controle)
  • de lokale besturen in Vlaanderen (externe controle)
 • voert financiële audits, overeenstemmingsaudits, operationele audits en organisatieaudits uit, en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken
 • formuleert op basis van de eigen bevindingen aanbevelingen om de dienstverlening te verbeteren
 • rapporteert aan de geauditeerde organisatie, de functioneel bevoegde minister, het Auditcomité van de Vlaamse Administratie en het Auditcomité van de lokale besturen over de uitgevoerde auditopdrachten
 • geeft adviezen, sensibiliseert en verleent ondersteuning om de organisatie- en risicobeheersing binnen de Vlaamse administratie en de lokale besturen te optimaliseren
 • rapporteert over de maturiteit van de organisatie- en risicobeheersing aan het Auditcomité van de Vlaamse Administratie en het Auditcomité van de lokale besturen
 • legt verantwoording af aan het Auditcomité van de Vlaamse Administratie en het Auditcomité van de lokale besturen

Audit Vlaanderen kan op eigen initiatief of op vraag van derden ook forensische opdrachten uitvoeren bij de entiteiten waarvoor ze bevoegd is. Op vraag van de minister-president of de Vlaamse Regering kunnen ook forensische opdrachten uitgevoerd worden bij een kabinet van een lid van de Vlaamse Regering.

Adres
Audit Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 24
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 45 55
Fax
02 553 45 45
E-mail
Website

Contactpersonen

Mark Vandersmissen
administrateur-generaal, woordvoerder
Gunter Schryvers
manager-auditor
Rob Klaver
data protection officer