Bevoegdheden van een provincie

Bevoegdheden van een provincie

Provinciebesturen voeren een eigen beleid binnen de grenzen van de provincie. De taken van een provincie werden vastgelegd in het provinciedecreet. Die taken zijn:

  • bovenlokale taakstelling voor aangelegenheden die het lokale, gemeentelijke belang overstijgen en die gemeenten moeilijk zelf kunnen behartigen
  • ondersteunende taken voor andere overheden: de provincie voert sommige taken uit op verzoek van de federale of Vlaamse overheid of de gemeenten en OCMW's
  • gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio: de provincie organiseert samenwerking tussen de verschillende partners (lokale besturen, privé-organisaties, Vlaamse overheid,…) in een bepaald gebied en zoekt samen met die partners naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Zo is een provincie bevoegd voor:

  • aanleg en beheer van provinciedomeinen, fietsroutes, wandelpaden,...
  • beheer van waterwegen en preventie van wateroverlast
  • beheer van natuurgebieden
  • provinciaal beleid voor ruimtelijke ordening en leefmilieu
  • coördinatie van het beleid rond economie, werkgelegenheid, ... in de provincie en eigen initiatieven
  • crisiscoördinatie op provinciaal niveau.

Overdracht bevoegdheden

De Vlaamse Regering heeft bepaald dat de Vlaamse provincies vanaf 2018 geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen uitoefenen. Die bevoegdheden en het bijhorende personeel werden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap of naar de gemeenten. De provincies voeren geen taken meer uit in het kader van cultuur, jeugd, sport of welzijn.

Contact

Agentschap Binnenlands Bestuur

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 40 21
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website