Organische stof in de bodem. Sleutel tot bodemvruchtbaarheid

De brochure licht het beheer van koolstof in landbouwbodems toe. Zowel de rol van organische koolstof in de bodem als de invloed hiervan op de landbouwproductie komen aan bod. Om het eigen koolstofbeheer te evalueren of aan te passen geeft de brochure o.a. gegevens over de koolstofaanvoer door verschillende gewassen en meststoffen. In een laatste deel worden de DEMETERtool en de wisselwerking met bestaande wetgeving kort toegelicht.

Organische stof in de bodem

Publicatiedatum
december 2014
Publicatietype
Brochure