Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het onderwijs- en examenreglement in hoger onderwijs

Het onderwijs- en examenreglement in hoger onderwijs

Het onderwijs- en examenreglement (oer) somt de rechten en plichten op en de procedures en de algemene werking van de onderwijs- en examenactiviteiten in het hoger onderwijs.

Het onderwijsreglement

Het onderwijsreglement omvat ten minste volgende elementen:

 • Informatie over de opleiding en opleidingsonderdelen: inhoud en doelstellingen, opleidingsprogramma, studieomvang, afstudeerrichtingen, model- en geïndividualiseerde trajecten, vervolgopleidingen, graad of diploma, regels over inschrijven, vrijstellingen …
 • De organisatie van het academiejaar en de vakantieregeling voor de studenten.
 • De wijze waarop het aantal studiepunten van elk opleidingsonderdeel wordt bepaald en de daarbij gehanteerde criteria en normen.
 • De gedragscode over de taalregeling.
 • De voorwaarden om attesten van bekwaamheid te krijgen.
 • De interne beroepsprocedures voor:
  • Het verlenen van bewijzen van bekwaamheid
  • Het toekennen van vrijstellingen
  • Het opleggen van een schakel- en/of voorbereidingsprogramma, en het vaststellen van de studieomvang van dergelijk programma
  • Het opleggen van een maatregel van studievoortgangsbewaking.
 • De procedure voor de behandeling van klachten van de studenten over de onderwijsverzorging.
 • De regeling voor de organisatie van informatiesessies voor studenten die zich voor de eerste maal inschrijven aan de instelling.
 • De procedure die studenten met functiebeperkingen moeten volgen om redelijke aanpassingen aan te vragen en hoe ze binnen de instelling beroep kunnen aantekenen tegen een weigering van aanpassingen.
 • De maatregelen van studievoortgangsbewaking(opent in nieuw venster) die kunnen worden opgelegd.
 • Hoe wordt omgegaan met overmacht en bijzondere individuele omstandigheden in het kader van de maatregelen van studievoortgangsbewaking.

Het examenreglement

Het examenreglement bevat ten minste volgende elementen:

 • De wijze waarop de vorm van de examens wordt bepaald en bekendgemaakt.
 • De periodes waarbinnen de examens worden afgelegd.
 • De wijze waarop de openbaarheid van zowel de mondelinge als schriftelijke examens wordt gewaarborgd.
 • De wijze van samenstelling van de examencommissies en de wijze waarop de representativiteit van die commissies wordt gegarandeerd.
 • De aanstelling en de taakomschrijving van de ombudsman.
 • De wijze van bekendmaking van de resultaten van de examens en van de proclamatie van de afgestudeerden van een opleiding.
 • De procedure en voorwaarden om te slagen en om vermeldingen toe te kennen aan geslaagde studenten.
 • De procedure waarbij geschillen tussen de studenten en de examinatoren voor of na het bekend maken van de examenresultaten worden behandeld. Deze procedure vermeldt ook de interne en externe beroepsmogelijkheden voor de betrokken studenten.
 • De volgtijdelijkheid van de onderscheiden examens.
 • De algemene regels en de modaliteiten van deliberatie.
 • De wijze waarop omgegaan wordt met overmacht of met onregelmatigheden tijdens het examenverloop.
 • De wijze waarop examenbeslissingen, aangetast door materiële vergissingen, worden herzien.
 • Of het mogelijk is om van opleidingsonderdelen waarvan het examen uit 2 of meer onderdelen bestaat, de resultaten voor bepaalde examenonderdelen te behouden in een volgend academiejaar en de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren.
 • De procedure die studenten met functiebeperkingen moeten volgen om redelijke aanpassingen aan te vragen voor de examens en de wijze waarop ze binnen de instelling beroep kunnen aantekenen tegen een weigering van aanpassingen.

Waar vind ik het?

Het bestuur van de onderwijsinstelling maakt voor het begin van het academiejaar het onderwijsaanbod en het onderwijs- en examenreglement openbaar.

Het instellingsbestuur zorgt ervoor dat je vanaf het ogenblik van inschrijving het onderwijs- en examenreglement te allen tijde gemakkelijk kan raadplegen. Als je er uitdrukkelijk om vraagt, moet de instelling je een papieren kopie van het onderwijs- en examenreglement bezorgen.