Een overheid kan een onroerend goed of alleen onteigenen als aan al deze voorwaarden is voldaan:

 • De onteigening gebeurt voor het algemeen belang. Privébelangen kunnen enkel gediend worden als het algemeen belang doorweegt.

 • De onteigening gebeurt om een overheidsdoelstelling te realiseren.

 • De overheidsdienst moet de bevoegdheid hebben om te onteigenen (lijst met overheidsdiensten die mogen onteigenen ((opent in nieuw venster))).

 • De onteigening is noodzakelijk:

  • Er is een dwingende reden om te onteigenen.

  • Er zijn geen alternatieven, zoals een gewone verkoopsovereenkomst of zelfrealisatie.

  • De overheid mag enkel de goederen of zakelijke rechten onteigenen die absoluut noodzakelijk zijn om de doelstelling van algemeen belang te realiseren.

 • De overheid moet in sommige gevallen over een machtiging beschikken.

 • De overheid moet de onteigende een billijke schadeloosstelling bieden.