Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

NIEUW VERKOZENEN IN DE ONDERNEMINGSRAAD EN HET COMITE PB

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

Na het welkom en kennismaking met elkaar en het digitale vormingsprogramma gaan we in op de missie van het vakbondswerk. Ze leren over de waarden en missie van het ACV en het belang ervan in het dagdagelijkse vakbondswerk. Vanuit deze waarden werken aan en werknemersvertegenwoordiging realiseren en hoe dit vertaald kan worden in het opnemen van de verschillende mogelijke mandaten in de onderneming.

We gaan in op de rol van werknemersvertegenwoordigers en de te verwerven competenties.
We oefenen dit laagdrempelig in via een quiz, die stilstaat bij de rol en competenties die horen bij de verschillende mandaten.
Waarna we ons verder verdiepen in wat we onder ‘mandaat’ moeten begrijpen: via vertegenwoordiging van collega’s werken aan representativiteit van werknemers en hoe het invullen van dit mandaat de democratie in het bedrijf kan versterken.
Vanuit een eigen ondernemingsanalyse leggen we de link naar de overlegorganen, de rol die overlegorganen kunnen hebben en hoe de complementariteit van die organen de ondernemingswerking kan versterken. Deelnemers herkennen het belang van een goede kernwerking (samenwerken, taakverdeling, ...) om te leren van elkaar en om tot een collectieve aanpak te komen.
De verschillende ondernemingsrealiteiten hierbij worden via een oefening samengebracht en uitgewisseld.

Daarnaast maken deelnemers uitgebreid kennis met het sociaal overleg – en het belang ervan - in hun organisatie of onderneming. We presenteren de werking en bevoegdheden van de ondernemingsraad en het Comité PB en staan stil bij het belang van een huishoudelijk reglement voor de goede dagelijkse werking. Ze leren in grote lijnen wat de bevoegdheden zijn van de verschillende overlegoverlegorganen en welke overlegorganen bevoegd zijn voor bepaalde ondernemingsproblemen. Ze leren hoe de syndicale werking op hun werkvloer er uitziet, welke rol een werknemersvertegenwoordiger heeft in het Comité PB als in de O.R. en hoe dit bijdraagt aan het versterken van democratie in de onderneming en de bredere maatschappij. Telkens worden de verworven inzichten via oefeningen verdiept.
We staan stil bij het belang van correcte en relevante informatie bij de ondersteuning van hun mandaat: hoe die opzoeken en gebruiken, zowel digitaal als op papier. Op deze manier leren deelnemers de nodige informatie te vinden en te gebruiken uit basisdocumenten en hulpmiddelen en kunnen ze op een efficiënte manier deelnemen aan de vergadering van het Comité PB en de O.R. Ze maken kennis met het huishoudelijk reglement van beide overlegorganen en leren hierover reflecteren.

We sluiten af met een inleiding op goede communicatie, meer bepaald het belang van luisteren en het woord nemen. Het belang van een goed contact met collega’s als verbinding met de collaga-werknemers. We staan stil bij criteria van actief luisteren, helder communiceren en verbindend communiceren via gerichte vraagstelling.
We passen de verworven theoretische inzichten toe in oefeningen