Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 158 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Extra informatie: https://www.coachingtheshift.com/nl/agenda-cloned-cloned/professional-coach-training-program-0(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Teamleaders
HR professionals
Coaches

Allen die de méérwaarde zien van individuele coaching in de bedrijfscontext

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Programma doelstellingen
Als coach werken binnen de ethische code van het International Coach Federation (ICF). De klant is de echte expert van zijn of haar leven en werk en is van nature uit creatief en vindingrijk om tot zijn eigen oplossingen voor zijn gestelde doelen te komen. Met deze filosofie in het achterhoofd, is het de verantwoordelijkheid van de coach om:
de wensen van de klant te achterhalen, uit te diepen en te ondersteunen;
de klant te stimuleren om zichzelf te ontdekken;
de klant zelf tot oplossingen en strategieën te laten komen;
de klant de volledige verantwoordelijkheid en rekenschap op zich te helpen nemen.

• Alle 8 ICF competenties beheersen welke leiden tot een professionele invulling van het coaching beroep. Per opleidingsblok van 3 dagen wordt één specifieke cluster van coaching competenties uitgewerkt.
• De coach leert om te werken binnen de de basis waarden opgesteld door het ICF : ethiek, confidentialiteit, eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap, zelfsturing en zelfkennis.
• Naast training, zorgen geobserveerde coaching sessies voor de nodige oefenmomenten en de feedback hierop zorgt voor continue feedback in het leerproces van de coach
• De mentor-coach uren zijn bedoeld om de eigen ontdekte patronen als coach in te brengen om daarop een gezamenlijk reflectieproces te initiëren.
• Als coach leren om eigenaarschap op te nemen voor het eigen leerproces door regelmatig professionele reflectie momenten in te bouwen.

Programma leerresultaten
Aan het einde van dit programma zal de deelnemer onder meer geleerd hebben om :
• een contextueel kader te zetten waarin scherp gesteld wordt wat de coachee van een coaching traject al dan niet kan verwachten.
• de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen in een coaching traject helder te beschrijven.
• hoe een vertrouwensrelatie gebaseerd op respect en begrip op te bouwen
• hoe diep te luisteren naar wat de coachee zegt en niet zegt vanuit een flexibele en neutrale luisterhouding
• onderliggende patronen in gedachten, gevoel en gedrag leren herkennen, spiegelen en bevragen zodat er méér bewustwording onstaat in hoe de klant zijn doel kan bereiken
• zichzelf als belangrijkste tool in te zetten om bewustwording te laten ontluiken
• krachtige vragen te stellen die leiden tot méér inzicht bij de coachee
• verschillende technieken om de denkwereld van de coachee te confronteren
• een actieplan te ontwerpen in partnership met de coachee
• inzicht te hebben in de verschillende stadia die zich voordoen in een leerproces.
• methodes aan te reiken die voor opvolging en borging van de gedane inzichten en gedragsveranderingen zorgen
• de eigen professionele reflectie op gang te houden vanuit een nieuwsgierige houding om continu te leren en te ontdekken.

Programma aanpak en pedagogie
Wij vinden het belangrijk om een goed evenwicht te brengen tussen de verschillende leervormen en zorgen voor afwisseling in de verschillende methodieken.
• Zo werken we oa met : observaties van video opnames, life-demonstraties, gerichte doe-oefeningen, rollenspel, brainstorming oefeningen, creatieve technieken, wandeloefeningen, …
• Ook volgen we de recentste ontwikkelingen op vlak van leren op de voet en bouwen daardoor oa ook video sessies in, on-line vragenlijsten en testen we je kennis over bepaalde onderdelen via een online test.
• Er worden regelmatig reflectie momenten ingebouwd, al dan niet individueel waarin je uitgenodigd wordt om zowel op vlak van inhoud als op vlak van je professionele evolutie als coach te reflecteren. Deze reflecties kan je later inzetten tijdens de mentor-coaching sessies.
• Tijdens de geobserveerde coaching sessies en ook de mentor coaching sessies is het luik feedback een belangrijk onderdeel van het leerproces. Hiervoor kan je rekenen op een coachende attitude van de trainer-coaches : een duidelijke boodschap met een hart voor de deelnemers.