Gedaan met laden. U bevindt zich op: Diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid

  • ondersteunt en adviseert alle entiteiten die tot het toepassingsgebied van diversiteitsbeleid behoren inzake implementatie van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid
  • staat in voor de monitoring en jaarlijkse kwantitatieve en kwalitatieve rapportering aan de Vlaamse Regering over de stand van zaken van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in alle entiteiten van het toepassingsgebied diversiteitsbeleid
  • coördineert het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de entiteiten en het voorzitterschap van de Commissie Diversiteit Vlaamse overheid
  • sensibiliseert, ondersteunt, begeleidt en adviseert personeelsleden en toekomstige personeelsleden, personeelsverantwoordelijken, diversiteitsambtenaren, leidinggevenden en topambtenaren over gelijke kansen, diversiteit en diversiteitsmanagement
  • staat in voor de beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en monitoring van evenredige vertegenwoordiging van verschillende groepen (mannen en vrouwen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap, de kortgeschoolden, jongeren, de ervaren personeelsleden) binnen het personeel van alle entiteiten
  • staat in voor de blijvende aandacht voor het welbevinden op de werkvloer van de personeelsleden die tot verschillende doelgroepen behoren, met speciale aandacht voor de seksuele geaardheid
  • ondersteunt en ontwikkelt het anti-discriminatie beleid binnen de Vlaamse overheid
  • staat in voor de coördinatie en afstemming tussen het horizontaal Vlaams integratiebeleid, het horizontaal gelijkekansenbeleid en het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid
  • wisselt methodes, instrumenten en projecten uit met de lokale overheden. Hierbij werkt de dienst nauw samen met het Agentschap Integratie Inburgering en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De Dienst Diversiteitsbeleid neemt het voorzitterschap waar van de Commissie Integratiebeleid en stimuleert de aandacht voor etnisch-culturele diversiteit in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De Commissie Integratiebeleid stelt het Vlaams horizontaal Integratieplan voor aan de Vlaamse Regering. De dienst Diversiteitsbeleid werkt samen met alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid om de doelstellingen van het horizontaal Vlaams integratiebeleid te realiseren.

Contactgegevens

Fax
02 553 51 06
Adres

Agentschap Overheidspersoneel
Diversiteitsbeleid

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 33, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Vlaamse Diversiteitsambtenaar

De Bolle Leen

Arbeidsreglement