Algemene contactgegevens

Adres

Departement Omgeving
Handhaving

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 8), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 10 99
E-mail
handhaving.omgeving@vlaanderen.be

Bevoegdheden

De afdeling Handhaving staat in voor de (bestuurlijke) handhaving van het milieu-, stedenbouw- en onroerend erfgoedrecht door middel van:

 • het uitvoeren van inspecties en het desgevallend nemen van maatregelen
 • bestuurlijke sanctionering door het opleggen van geldboetes
 • het adviseren aan de minister bij beroepen tegen bestuurlijke maatregelen en verzoeken om de kwijtschelding van dwangsommen
 • toepassing van het Milieuschadedecreet
 • milieucrisismanagement.

Milieu-inspectie:

 • handhaaft de milieuhygiënewetgeving en houdt daarvoor toezicht op de grote potentieel milieubelastende bedrijven (hinderlijke inrichtingen van klasse 1), neemt de nodige maatregelen om de naleving van de wetgeving af te dwingen (pv's, onderrichtingen tot sanering, administratieve rechtshandelingen, administratieve boetes) en stelt bestuursmaatregelen voor aan de vergunningsverlener
 • houdt toezicht op de naleving van aanverwante milieuregelgeving, zoals het materialendecreet, het samenwerkingsakkoord preventie zware ongevallen (Seveso) en Europese verordeningen, o.m. betreffende de overbrenging van afvalstoffen, REACH, dierlijke bijproducten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn
 • houdt toezicht op zware-risicobedrijven (Sevesobedrijven)
 • stimuleert de gemeenten bij hun handhavingsbevoegdheid voor de minder potentieel vervuilende bedrijven (hinderlijke inrichtingen van klasse 2 en 3)
 • adviseert de Vlaamse minister van Omgeving over de handhaafbaarheid en de uitvoerbaarheid van de wetgeving.

Inspectie ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed:

 • treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen en overtredingen tegen onroerend erfgoed (bv. bouwen of verbouwen zonder bouwvergunning, wijzigen van het reliëf zonder vergunning, ontsieren of verwaarlozen van een monument).

De afdeling Handhaving heeft, naast het hoofdbestuur in Brussel, een buitendienst in elke Vlaamse provincie die de specifieke inspectiedossiers van de provincie behandelt.