Gedaan met laden. U bevindt zich op: Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Strategische adviesraad
  • is het natuur- en milieuadviesorgaan van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement
  • buigt zich over aanverwante thema's, zoals duurzame ontwikkeling, ruimtelijke ordening, energie, landbouw en mobiliteit

Contactgegevens

Telefoon
02 558 01 30
Fax
02 558 01 31
Adres

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 15, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Koning Albert II laan 15 bus 230, 1210 Brussel, België

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Verheeke Jan

Oprichting

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) werd opgericht als strategische adviesraad bij decreet van 30 april 2004. Dit decreet is in werking getreden op 1 juni 2009.

De Minaraad werd toegewezen aan het beleidsdomein Omgeving bij artikel 27 §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005.

Decreet van 5 april 1995(opent in nieuw venster) houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (in het bijzonder titel XI, hoofdstuk I) (B.S. 03.06.1995) gewijzigd bij verscheidene decreten

  • Decreet van 30 april 2004(opent in nieuw venster) tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel "Strategische adviesraad" en tot wijziging van diverse andere decreten (B.S. 08.06.2004)

inwerkinggetreden bij

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 houdende oprichting van een strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", de regeling van de presentiegelden en de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen (B.S. 28.05.2009)

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009(opent in nieuw venster) is de Minaraad gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 5 december 2011 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de Minaraad.

Syndicaal statuut

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.