Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
  • zorgt voor de beleidsuitvoering en -ondersteuning van het energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen
  • moedigt het rationeel energiegebruik en de milieuvriendelijke energieproductie aan
  • levert adviezen en attesten over rationeel energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen af in het kader van fiscale aftrek en andere subsidiedossiers voor bedrijven
  • zorgt voor de actieplannen over rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen van de energiesector en andere doelgroepen, en evalueert ze
  • vertegenwoordigt de Vlaamse overheid in Enover, het overlegforum tussen de gewesten en het federale niveau waarin energiemateries behandeld worden
  • houdt zich bezig met dossiers over de energieprestatieregelgeving (EPB) en de energieprestatiecertificaten (EPC)

Contactgegevens

Telefoon
02 553 46 00
Adres

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Koning Albert II laan 15 bus 460, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Louenchi Samir

Communicatieverantwoordelijke

Flipts Geert

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Tanghe Tine

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Energieagentschap (VEA) werd aanvankelijk opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004. Dat besluit trad in werking op 1 april 2006. Teneinde alle uitvoeringsbesluiten inzake energie samen te brengen in één enkel besluit, werd bovenvermeld besluit van 16 april 2004 opgeheven en geïntegreerd in het Energiebesluit van 19 november 2010. Dit laatste besluit is in werking getreden op 1 januari 2011.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Vlaams Energieagentschap valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

gewijzigd bij verscheidene besluiten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Vlaams Energieagentschap is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het Vlaams Energieagentschap valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.