Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht

Op 1 januari 2023 is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gefuseerd met Wonen-Vlaanderen tot het nieuwe agentschap Wonen in Vlaanderen.

  • De VMSW blijft bestaan als financieel beheerder van de woonmaatschappijen (sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren). Die maatschappijen kunnen voor financiële verrichtingen nog altijd terecht bij de VMSW.
  • Alle andere taken met betrekking tot sociaal wonen zijn overgedragen naar de afdeling Sociale Woonprojecten van het nieuwe agentschap.
  • Dossiers voor de Vlaamse Woonlening worden beheerd door het Vlaams Woningfonds.

Contactgegevens

Adres

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Arbeidsreglement

Oprichting

Het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werd opgericht bij decreet van 24 maart 2006. Dit decreet is in werking getreden op 1 juli 2006. Ter info: de VMSW is de rechtsopvolger van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM), het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid in Vlaams Brabant (Vlabinvest) en het Garantiefonds voor de Sociale Huisvesting. Die eerste instelling, de VHM, werd opgericht bij decreet van 21 december 1988; ze was de opvolger van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH) en vervulde ook de opdrachten van de Nationale Landmaatschappij (NLM) op het vlak van sociale huisvesting.

Vlaamse Codex Wonen van 2021 Gecodificeerd Decreet over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020 (citeeropschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021") (vlaanderen.be) Decreet van 3 juni 2022(opent in nieuw venster) houdende diverse bepalingen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen.

  • Decreet van 23 maart 2012(opent in nieuw venster) tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat de huurdiensten betreft (B.S. 20.04.2012)

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling