Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wonen in Vlaanderen

Wonen in Vlaanderen

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
 • bereidt het woonbeleid voor, ontwikkelt en evalueert het met extra aandacht voor de realisatie van het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen
 • voert het Vlaamse woonbeleid uit, met het oog op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen
 • verstrekt financiële tegemoetkomingen aan particulieren, in het bijzonder huursubsidies en renovatie- en verbeteringspremies, rechtstreeks of via intermediaire actoren
 • verzorgt de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid en zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen voor woningen gerespecteerd worden
 • volgt de erkende huurdiensten en begeleidt en ondersteunt de gemeenten bij de ontwikkeling en de uitvoering van een lokaal woonbeleid
 • formuleert, vanuit zijn terreinervaring, voorstellen ter verbetering van het woonbeleid
 • begeleidt gemeenten bij de uitwerking van het lokale woonbeleid en het lokale woonoverleg
 • waarborgt de kwaliteit van woningen door het uitvoeren van de in de regelgeving voorgeschreven verrichtingen, zoals de vaststelling en de inventarisatie van leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en overbewoning van woningen en gebouwen, en de intrekking van het conformiteitsattest voor woningen en kamers
 • verstrekt gereglementeerde subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen aan particulieren, sociale verhuurkantoren en huurdersbonden
 • voert de administratieve en financiële voortgangscontrole uit van opgeheven subsidiestelsels voor sociale woonprojecten
 • oefent de voortgangscontrole uit op de voorwaarden of verbintenissen die verbonden zijn aan subsidies, premies of tegemoetkomingen
 • organiseert de terugbetaling van subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen als de begunstigde de voorwaarden of verbintenissen niet naleeft
 • zorgt voor kennisbeheer, informatieverstrekking en sensibilisering met betrekking tot al de bovenvermelde taken

Contactgegevens

Telefoon
1700
Extra informatie

U kunt de kantoren van Wonen in Vlaanderen enkel bezoeken op afspraak (via e-mail). U kunt de diensten steeds via e-mail of telefonisch bereiken.

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Wonen in Vlaanderen contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.wonen@vlaanderen.be.

Adres

Wonen in Vlaanderen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Wonen in Vlaanderen

Koning Albert II laan 15 bus 253, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Rooze Helmer

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Keppens Valerie

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 juli 2006.

Bij decreet van 4 mei 2016 worden de taken van het agentschap Inspectie RWO overgedragen naar Wonen-Vlaanderen.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005(opent in nieuw venster) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen (B.S. 16.02.2006) inwerkinggetreden bij

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid (B.S. 22.08.2006)

 • Decreet van 23 maart 2012(opent in nieuw venster) tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat de huurdiensten betreft (B.S. 20.04.2012)
 • Decreet van 4 mei 2016(opent in nieuw venster) houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen en andere technische aanpassingen(1) (B.S. 02.06.2016)

Personeelsregelgeving

Het personeel van het agentschap Wonen-Vlaanderen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het agentschap Wonen-Vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.