Algemene contactgegevens

Adres

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken

44 Kubus

Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 274 66 91

Bevoegdheden

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken.

Opdrachten van de DVZ:

 • ondersteunt het vreemdelingenbeleid
 • kijkt erop toe dat de vreemdelingen de regels betreffende immigratie en verblijf respecteren
 • onderzoekt de asielaanvraag van asielzoekers die het statuut van vluchteling willen
 • beslist over het geven van een verblijfsvergunning of een visum aan buitenlanders
 • behandelt regularisatieaanvragen voor illegale vreemdelingen in België
 • beslist zo nodig over verwijderingsmaatregelen van (illegale) asielzoekers en vreemdelingen.

De Dienst Vreemdelingenzaken werkt nauw samen met andere instanties zoals:

 • ambassades en consulaten
 • gemeentebesturen
 • de federale politiediensten en de parketten
 • de sociale inspectie
 • de internationale organisatie voor migratie (I.O.M.)
 • Child Focus.