Op zoek naar geschikt personeel

Man gebruikt een boormachine en andere man kijkt toe
© Joris Casaer

U wilt bedreven personeelsleden hebben die uitblinken door hun ervaring, kennis en/of aanpak. Een doordachte werving en selectie helpt u om die mensen te vinden. In uw zoektocht naar personeel zijn een aantal stappen van belang:

 • Stel een concrete profiel- en functieomschrijving op.
 • Zoek op de juiste plaatsen (plaats advertenties, spreek uw netwerk aan, denk aan stagiairs en eerdere sollicitanten).
 • Hanteer een meetbare en objectieve selectie op basis van cv’s, tests en gesprekken.
 • Zorg voor een goed onthaalplan en opleidingstraject.

Als u het proces niet volledig in eigen handen wilt nemen, dan kunt u ook een beroep doen op de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Ook private ondernemingen, zoals uitzendkantoren, wervings- en selectiekantoren, headhunters en websites met vacatures en cv’s, kunnen u bijstaan in uw zoektocht naar geschikt personeel.

Personeelskosten

De kosten die gepaard gaan met het aanwerven van personeel, zijn afhankelijk van:

 • het aantal uren dat de werknemer werkt (voltijds of deeltijds)
 • de sector waarin de werknemer werkt.

De voornaamste kosten bij het aanwerven van een medewerker bestaan uit het (bruto)loon en de sociale werkgeversbijdrage.

Per sector zijn er minimumlonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). U moet minstens het loon uitbetalen dat daarin voor uw sector wordt vastgelegd. U mag ook meer betalen. Belangrijk is dat dat loon duidelijk wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

De sociale werkgeversbijdrage is een bijdrage die u als werkgever moet betalen aan de sociale zekerheid. De hoogte van de bijdrage verschilt van sector tot sector. Voor de eerste drie medewerkers die u aanwerft, krijgt u een vermindering op de werkgeversbijdrage. Er is ook een vermindering mogelijk bij de aanwerving van bijzondere doelgroepen, zoals oudere werknemers of langdurig werkzoekenden.

Administratieve verplichtingen

Een nieuwe werkkracht brengt heel wat administratief werk met zich mee. U moet bepaalde verplichtingen vervullen die door de sociale wetgeving worden opgelegd. U kunt dat zelf doen of een beroep doen op de diensten van een erkend sociaal secretariaat.

 • U identificeert zich bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als werkgever. Dat kan online via de toepassing WIDE (Werkgeveridentificatie).
 • Als u een personeelslid aanwerft, dan moet u een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) doen bij de RSZ. Dat is verplicht voor alle werkgevers van alle sectoren, en het moet elektronisch gebeuren. Door die aangifte meldt u aan de RSZ de aanwerving of het vertrek van een werknemer in de onderneming.

U kunt die stappen zelf zetten, en dan zijn er geen kosten aan verbonden. U kunt tegen betaling ook een erkend sociaal secretariaat(opent in nieuw venster) of een ondernemingsloket inschakelen. De aansluiting bij een sociaal secretariaat kost geld. Het is raadzaam vooraf inlichtingen in te winnen over de kostprijs. Als nieuwe werkgever kunt u bij de aanwerving van uw eerste werknemer, voor zover u voor die werknemer recht hebt op een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, van de RSZ een financiële tussenkomst in de inschrijvingskosten bij een erkend sociaal secretariaat.krijgen Die tussenkomst wordt ook toegekend bij de aanwerving van een tweede werknemer.

Behalve de verplichtingen wat de sociale zekerheid betreft, moet u:

 • een arbeidsovereenkomst en een arbeidsreglement opmaken
 • een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, ongeacht de duur van de arbeidsprestatie. Als werkgever bent u aansprakelijk voor elk ongeval op het werk zelf, en op weg van en naar het werk. Als u geen verzekering afsluit, dan riskeert u een boete en draait u op voor de soms zeer zware financiële gevolgen bij een arbeidsongeval
 • zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds binnen 90 dagen na aanwerving. Kiest u zelf geen fonds, dan sluit u automatisch aan bij de Rijksdienst voor Kinderbijslagen van Werknemers (RKW). Voor enkele sectoren geldt geen vrije keuze
 • zich aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • administratief in orde zijn (onder andere een personeelsregister bijhouden, een loonfiche afleveren ...).

Als u arbeiders in dienst neemt, dan moet u zich aansluiten bij een kas voor jaarlijkse vakantie. Die aansluiting gebeurt via de inschrijving bij de RSZ. Veel werkgevers sluiten zich aan bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Sommige sectoren (voeding, bouw, metaal ...) hebben een eigen vakantiekas.

Meewerkende echtgenoot/echtgenote of helper

Niet iedereen die in uw zaak werkt, is automatisch personeelslid. U mag ook aan uw partner, familieleden, vrienden of kennissen vragen u te komen helpen in uw zaak, bijvoorbeeld op drukke momenten. U hoeft voor die personen geen arbeidsovereenkomst op te maken, want zij worden niet als personeel beschouwd. U kunt hen inschakelen als:

 • helper
 • toevallige helper
 • meewerkende echtgenoot of echtgenote.

Premies en tegemoetkomingen bij de aanwerving van personeel

Als u personeel in dienst neemt, dan hebt u in bepaalde gevallen recht op een premie van de overheid, bijvoorbeeld als u personen uit een bepaalde doelgroep aanwerft. Zo geeft de VDAB een premie als u een werkloze 50-plusser in dienst neemt met een contract van onbepaalde duur. Ook voor de aanwerving van een werknemer met een arbeidshandicap is een tegemoetkoming voorzien. Verder zijn er subsidies voor sociale tewerkstellingsprojecten via het Europees Sociaal Fonds en voor organisaties en bedrijven die via een diversiteitsplan extra aandacht besteden aan diversiteit.